Novembre 20, 2018

ajuntamentdaltvila

Resolució de data 13/11/2018 , per la qual s’aprova la llista provisional de persones aspirants ADMESES i EXCLOSES del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de tècnic/a mig de relacions laborals per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis a l'Ajuntament d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició.

Termini de tres dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució, per a reparacions i possibles reclamacions (Data de publicació: 13 de novembre de 2018). Dies per a fer les al·legacions: del 14 al 16 de novembre de 2018.

Enllaç a:
· Llista provisional en pdf

----------------------------------------
Convocatòria de la constitució d'una borsa de treball de tècnic/a mig de relacions laborals
Convocatòria de la constitució d'una borsa de treball de tècnic/a mig de relacions laborals, de l'escala d'administració especial, sotsescala tècnica, classe mitjana, grup de classificació A2, per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis com a personal funcionari a l'Ajuntament d'Eivissa.

El període de presentació de sol·licituds és del dia 27 d'agost de 2018 fins el dia 7 de setembre de 2018, ambdós inclosos.

Lloc de presentació de les sol·licituds: Registres d'entrada de l'Ajuntament d'Eivissa:

Plaça d'Espanya, 1 - Dalt Vila

SAC, edifici Sa Colomina (Cetis Torre 2), al c. de Canàries, 35.

Documentació a presentar:

1)Model normalitzat de sol·licitud signada.

2) Fotocòpia compulsada del document nacional d'identitat en vigor o, en cas de no posseir nacionalitat espanyola, fotocòpia compulsada del document oficial acreditatiu de la personalitat.

3) Fotocòpia compulsada del certificat del nivell de coneixements de llengua catalana expedit per l'òrgan competent en matèria de política lingüística del Govern de les Illes Balears, o bé dels títols, diplomes i certificats equivalents d'acord amb la normativa vigent. En el cas de no posseir aquest certificat, s'estarà al que es disposa en el punt 2.1.e) de les presents bases.

4) Resguard justificatiu d'haver ingressat íntegrament els drets d'examen. D'acord amb el que preveu l'article 15 de la Llei 14/1998, de 23 de desembre, de mesures tributàries i administratives, resten exemptes del pagament de la taxa de drets d'examen les persones amb discapacitat igual o superior al 33 %. La falta de justificació del pagament íntegre dels drets d'examen, en el termini de presentació de sol·licituds, determinarà l'exclusió definitiva de l'aspirant.

A l'efecte de realitzar el pagament s'ha d'expedir una autoliquidació tributària en concepte de drets d'examen a les oficines del Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC) o mitjançant la pàgina web de l'Ajuntament (http://www.eivissa.es); Servei d'Autoliquidacions; drets d'exàmens, i fer el pagament conforme l'autoliquidació expressa, a l'Entitat CaixaBank "La Caixa", o per Internet amb targeta de crèdit o dèbit.

Nota:

Tots aquells mèrits avaluables d'acord amb el barem establert a l'Annex II de les presents bases, no s'han d'adjuntar a la sol·licitud, atès que només els han de presentar, mitjançant l'original o la fotocòpia compulsada o acarada, aquelles persones que hagin superat la fase d'oposició.

A aquest efecte la Comissió de Valoració establirà un termini de deu dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació de la llista definitiva d'aprovats de la fase d'oposició, per tal que les persones aspirants presentin aquesta documentació en el Registre General de l'Ajuntament d'Eivissa. Els mèrits al·legats i no justificats pels aspirants en la forma indicada no es valoren. En aquest cas, els mèrits es computen a data d'expiració del termini assenyalat per a la presentació de sol·licituds per participar en el procés selectiu.

Enllaç a:
· Informació i tràmit on line a la seu electrònica de l'Ajuntament d'Eivissa

· Bases publicades al BOIB

· Anunci del decret d'Alcaldia d'aprovació de les bases i la convocatòria

· Model normalitzat de sol·licitud