Febrer 28, 2020

ajuntamentdaltvila

Acta valoració provisional 3a prova convocatòria de provisió d'una plaça d'oficial de policia local

Les persones aspirants disposen de tres dies hàbils, des de l’endemà de la publicació d’aquesta acta al tauler d’anuncis de la seu electrònica i a la pàgina web municipal, per formular les observacions o reclamacions que estimin pertinents amb relació al resultat atorgat, que seran resoltes motivadament pel Tribunal dins del termini dels set dies següents.

Enllaç a:
· Acta en pdf

Llegeix més...