Novembre 26, 2020

ajuntamentdaltvila

Anunci decret llista persones aspirants admeses i excloses, nomenament de la comissió de valoració i convocatòria per a la realització del primer exercici per a la constitució d'una borsa de tècnic/a mig de joventut.

Termini de tres dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució, per a reparacions i possibles reclamacions. Data de publicació: 17 de novembre de 2020.

Enllaç a:
· Llista provisional de persones aspirants, membres de la Comissió de Valoració i data primer exercici en pdf

-------------------------------------
Convocatòria de la constitució d'una borsa de treball de tècnic/a mig de joventut

Per Decret d’Alcaldia núm. 2020-5685 de data 15.10.2020, s’han aprovat les bases i la convocatòria de la constitució d'una borsa de treball de tècnic/a mig de joventut, per cobrir necessitats urgents i inajornables de contractació o prestació de serveis a l'Ajuntament d'Eivissa, per concurs-oposició de personal laboral/funcionari temporal.

El termini per a la presentació finalitza: divendres 6 de novembre de 2020. 

Les esmentades bases estan publicades al BOIB núm.182 de data 24 d’octubre de 2020, al tauler d’anuncis de la seu electrònica (https://eivissa.sedelectronica.es) i a la pàgina web d’aquest Ajuntament (http://www.eivissa.es).

Les persones interessades podran presentar les sol·licituds:
· Telemàticament a la seu electrònica municipal: Catàleg de tràmits/ Recursos Humans/ Borsa de treball de tècnic/a mitjà de joventut per a cobrir necessitats urgents i inajornables de contractació o prestació de serveis a l’Ajuntament d'Eivissa.
· Al registre d'entrada de l'Ajuntament d'Eivissa: SAC, edifici Sa Colomina (Cetis Torre 2), al c. de Canàries, 35 amb cita prèvia, pot sol·licitar-la a través de la seu electrònica de l'Ajuntament d'Eivissa (https://eivissa.sedelectronica.es/citaprevia).

Enllaç a:
· Informació, bases i tràmit en línia a la Seu Electrònica