Juliol 15, 2024

ajuntamentdaltvila

Aprovació de la constitució d'una borsa de treball d’educador social per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis a l'Ajuntament d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició.

Enllaç a:
· Decret en pdf

---------------------------------------------------------------
Valoració provisional de mèrits de la convocatòria de borsa de treball d'educador/a social (Data publicació en seu: 9 de març de 2020)

Enllaç a:
· Acta en pdf

------------------------------------------------------------
Anunci d'inici de l'inici de la fase de concurs de mèrits de la convocatòria de borsa de treball d'educador/a social.

Enllaç a:
· Anunci en pdf

--------------------------------
Acta obertura sobres i valoració provisional primer examen convocatòria borsa de treball d'educador/a social

Els/les interessats/des disposen de tres dies per formular les reclamacions que estimin pertinents amb relació a la valoració efectuada que seran resoltes motivadament per la comissió en el termini de set dies. (Data de publicació: 29 de gener de 2020)

Enllaç a:
· Acta en pdf

---------------------------------------------------
Acta realització primer examen i convocatòria obertura sobres convocatòria borsa de treball d'educador/a social

S’acorda que el dia 29 de gener a les 11:00 hores a l’Edifici Cetis situat al Carrer de Canàries núm. 35, 4º pis, Sala 3 es facin públics els resultats dels exercicis i es realitzi l’acte d’apertura dels sobres que contenen els codis identificatius dels aspirants.

Enllaç a:
· Acta realització primer examen i convocatòria obertura sobres

-----------------------------------------------------------------------
Llista provisional de persones aspirants convocatòria borsa de treball d'educador/a social

Llista provisional de persones aspirants ADMESES i EXCLOSES del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball d'educador social. Nomenament de la Comissió de Valoració i data de la primera prova.
Les persones aspirants disposen d’un termini de tres dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució, per a reparacions i possibles reclamacions, del 16 al 18 de desembre 2019, ambdós inclosos.

Enllaç a:
· Llista provisional en pdf

-------------------------------------------------------------------------
Convocatòria de la constitució d'una borsa de treball d'educador/a social

Convocatòria de la constitució d'una borsa de treball d'educador/a social, de l'escala d'administració especial, sotsescala tècnica, classe mitjana, grup de classificació A2, per ocupar el lloc de treball d’educador/a social per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis com a personal funcionari a l'Ajuntament d'Eivissa.

El període de presentació de sol·licituds és del dia 18 al 29 de novembre, ambdós inclosos.

Lloc de presentació de les sol·licituds: Registres d'entrada de l'Ajuntament d'Eivissa:
SAC, edifici Sa Colomina (Cetis Torre 2), al c. de Canàries, 35.
Telemàticament a la seu electrònica municipal: https://eivissa.sedelectronica.es
(Recursos humans)

Documentació a presentar:
1) Model normalitzat de sol·licitud signada.
2) Fotocòpia del document nacional d'identitat en vigor o, en cas de no posseir nacionalitat espanyola, fotocòpia del document oficial acreditatiu de la personalitat. No cal presentar-lo si la persona aspirant no s'oposa a que l'Administració obtingui aquest document mitjançant les xarxes d'intermediació de dades.
3) Resguard justificatiu d'haver ingressat íntegrament els drets d'examen. D'acord amb el que preveu l'article 15 de la Llei 14/1998, de 23 de desembre, de mesures tributàries i administratives, resten exemptes del pagament de la taxa de drets d'examen les persones amb discapacitat igual o superior al 33 %. La falta de justificació del pagament íntegre dels drets d'examen, en el termini de presentació de sol·licituds, determinarà l'exclusió definitiva de l'aspirant.
A l'efecte de realitzar el pagament s'ha d'expedir una autoliquidació tributària en concepte de drets d'examen a les oficines del Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC) o mitjançant la pàgina web de l'Ajuntament (https://www.eivissa.es); Servei d'Autoliquidacions; drets d'exàmens, i fer el pagament conforme l'autoliquidació expressa, a l'Entitat CaixaBank "La Caixa", o per Internet amb targeta de crèdit o dèbit.

Enllaç a:
· Bases publicades al BOIB
· Anunci en pdf
· Instància en pdf
· Tràmit on line a la seu electrònica