Desembre 08, 2019

ajuntamentdaltvila

Acta constitució de la Comisió de Valoració i realització del primer exercici del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball d'auxiliar administratiu per cobrir amb caràcter temporal necessitats inajornables de prestació de serveris al Museu d'Art Contemporani pel procediment de concurs-oposició. Data d'obertura de sobres: 9 de desembre a les 12 hores al 4t. pis de l’Edifici Cetis, Carrer de Canàries, 35.

Enllaç a:
· Acta en pdf

--------------------------------------------------------------------------
Llista provisional persones admeses i excloses convocatòria borsa de treball d’auxiliar administratiu/va al Patronat del MACE

Llista provisional de persones aspirants ADMESES i EXCLOSES del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball d'auxiliar administratiu per cobrir amb caràcter laboral temporal necessitats urgents i inajornables de contractació al Patronat Municipal del Museu d’Art Contemporani d'Eivissa. Es nomena la Comissió de Valoració i es fixa el lloc, la data i l'hora de realització de la primera prova.
Les persones aspirants disposen d’un termini de tres dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució, per a reparacions i possibles reclamacions, del 25 al 27 de novembre 2019, ambdós inclosos.

Enllaç a:
· Llista provisional en pdf

-----------------------------------------------------
Convocatòria de la constitució d'una borsa de treball d’auxiliar administratiu/va per cobrir amb caràcter laboral temporal necessitats urgents i inajornables de contractació al Patronat Municipal del Museu d’Art Contemporani d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema selectiu de concurs-oposició.

El període de presentació de sol·licituds és del dia 4 al 15 de novembre, ambdós inclosos.

Lloc de presentació de les sol·licituds: Registre General d'Entrada del Patronat:
SAC. c. de Canàries, 35, planta baixa
Telemàticament a la seu electrònica del MACE: https://mace-eivissa.sedelectronica.es/
(Recursos humans)

Documentació a presentar:
1) Model normalitzat de sol·licitud signada.
2) Fotocòpia del document nacional d'identitat en vigor o, en cas de no posseir nacionalitat espanyola, fotocòpia del document oficial acreditatiu de la personalitat. No cal presentar-lo si la persona aspirant no s'oposa a que l'Administració obtingui aquest document mitjançant les xarxes d'intermediació de dades.
3) Resguard justificatiu d'haver ingressat íntegrament els drets d'examen. D'acord amb el que preveu l'article 15 de la Llei 14/1998, de 23 de desembre, de mesures tributàries i administratives, resten exemptes del pagament de la taxa de drets d'examen les persones amb discapacitat igual o superior al 33 %. La falta de justificació del pagament íntegre dels drets d'examen, en el termini de presentació de sol·licituds, determinarà l'exclusió definitiva de l'aspirant.
A l'efecte de realitzar el pagament s'ha d'expedir una autoliquidació tributària en concepte de drets d'examen a les oficines del Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC) o mitjançant la pàgina web de l'Ajuntament (http://www.eivissa.es); Servei d'Autoliquidacions; drets d'exàmens, i fer el pagament conforme l'autoliquidació expressa, a l'Entitat CaixaBank "La Caixa", o per Internet amb targeta de crèdit o dèbit.

Enllaç a:
· Anunci en pdf
· Bases publicades al BOIB
· Full de sol·licitud