Juliol 15, 2024

ajuntamentdaltvila

Decret d'aprovació de la borsa de treball de Tècnic/a de medi ambient

Enllaç a:
· Decret aprovació borsa de treball Tecnic/a de Medi ambient en pdf

-------------------------------------------------------
Acta de revisió de les al·legacions als mèrits procés selectiu borsa de treball de Tècnic/a de medi ambient

Enllaç a:
· Acta revisió al·legacions a mèrits en pdf

-------------------------------------------------------
Acta valoració provisional mèrits procés selectiu borsa de treball de Tècnic/a de medi ambient

Els aspirants podran formular les observacions o reclamacions que estimin pertinents a l'anterior valoració en el termini de tres dies hàbils comptadors des de l’endemà de la data de la seua exposició pública al tauler d'anuncis de la corporació, de conformitat amb la base 7.3 de les específiques.

Enllaç a:
· Acta valoració provisional mèrits

---------------------------------------------------------------
Acta resolució al·legacions 2n exercici i acta subsanació resolució al·legacions 1r exercici procés selectiu borsa de treball de Tècnic/a de medi ambient

Anunci de subsanació del acta de resolució de les al·legacions presentades al primer exercici de la fase d'oposició en el procediment selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de Tècnic/a de medi ambient

Enllaç a:
· Acta subsanació resolució al·legacions primer exercici

Acta resolució al·legacions 2n exercici fase oposició procés selectiu borsa de treball de Tècnic/a de medi ambient

Enllaç a:
· Acta revisió al·legacions segon exercici

-----------------------------------------------------
Acta obertura sobres i resultats provisionals segon exercici fase oposició procés selectiu borsa de treball de Tècnic/a de medi ambient

Els/les interessats/des disposen de tres dies per formular les reclamacions que estimin pertinents amb relació a la valoració efectuada que seran resoltes motivadament per la comissió en el termini de set dies. Data de publicació: 16 de gener de 2020

Enllaç a:
· Acta obertura sobres i resultats provisionals segon exercici

---------------------------------------------------------------
Acta realització segon examen i anunci obertura sobres segon exercici fase oposició procés selectiu borsa de treball de Tècnic/a de medi ambient

S’acorda que el 15 de gener de 2020 a les 12:00 hores, en el carrer Canàries 35, 2ª planta, sala de reunions, del edifici CETIS, es facin públics els resultats dels exercicis i es realitzi l’acte d’apertura dels sobres que contenen els codis identificatius dels aspirants.

Enllaç a:
· Acta realització i anunci obertura sobres

---------------------------------------------------------------
Anunci de subsanació del segon acta de resolució de les al·legacions presentades al primer exercici fase oposició del procés selectiu borsa de treball de Tècnic/a de medi ambient.

Enllaç a:
· Acta de subsanació en pdf

---------------------------------------------------------------
Acta de resolució d'al·legacions primer exercici fase oposició del procés selectiu borsa de treball de Tècnic/a de medi ambient

Confirmar la convocatòria de les persones aspirants que han resultats aptes al primer exercici per a la realització del segon exercici que es realitzarà el proper dia 14 de gener de 2020, de les 9:00 a les 11.00 hores a les oficines de l’Ajuntament al Carrer Carles III, núm 4, 6é pis, porta 6.

Enllaç a:
· Acta revisió al·legacions primer exercici en pdf

---------------------------------------------------------------
Acta de resolució d'al·legacions primer exercici del procés selectiu borsa de treball de Tècnic/a de medi ambient

Acta de resolució de les al·legacions presentades al primer exercici de la fase d'oposició en el procediment selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de tècnic/a de medi ambient i convocatòria per a la realització del segon exercici el dia 13 de desembre de 2019, de les 9:00 a les 11.00 hores a les oficines de l’Ajuntament al Carrer Carles III, núm 4, 6é pis, porta 6.

Enllaç a:
· Acta revisió al·legacions primer exercici en pdf

------------------------------------------------------------------------------------
Test, solucionari i llista provisional puntuacions primer exercici del procés selectiu borsa de treball de Tècnic/a de medi ambient

Publicació de solucions del primer exercici-fase d’oposició, borsa de treball de Tècnic/a de Medi ambient per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents de prestació de serveis a l'Ajuntament d'Eivissa.

Enllaç a:
· Test primer exercici
· Solucionari del primer exercici

Els/les interessats/des disposen de tres dies per formular les reclamacions que estimin pertinents amb relació a la valoració efectuada que seran resoltes motivadament per la comissió en el termini de set dies. (Data publicació seu: 22 de novembre de 2019)
S’acorda que el 29 de novembre de 2019 a les 9:00 hores, en el carrer Canàries 35, 2ª planta, sala de reunions, del edifici CETIS, es farà la segona prova.

Enllaç a:
· Llista provisional puntuacions en pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------
S’acorda que el 22 de novembre de 2019 a les 9:30 hores, en el carrer Canàries 35, 4ª planta, sala 3, del edifici CETIS, es facin públics els resultats dels exercicis i es realitzi l’acte d’apertura dels sobres que contenen els codis identificatius dels aspirants.

Enllaç a:
· Acta primer exercici en pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------
Llista provisional de persones aspirants admeses i excloses del procés selectiu borsa de treball de tècnic/a de medi ambient

Llista provisional de persones aspirants ADMESES i EXCLOSES del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de tècnic/a de medi ambient. Nomenament de la Comissió de Valoració i data de la primera prova.
Les persones aspirants disposen d’un termini de tres dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució, per a reparacions i possibles reclamacions, del 11 al 13 de novembre 2019, ambdós inclosos.

Enllaç a:
· Llista provisional en pdf

------------------------------------------------------------------------------------------------
Convocatòria de la constitució d'una borsa de treball de tècnic/a de medi ambient, de l'escala d'administració especial, sotsescala tècnica, classe mitjana, grup de classificació A2, per ocupar el lloc de treball de tècnic/a mig d’urbanisme, obres, serveis i medi ambient, per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis com a personal funcionari a l'Ajuntament d'Eivissa.

El període de presentació de sol·licituds és del dia 18 al 31 d'octubre, ambdós inclosos.

Lloc de presentació de les sol·licituds: Registres d'entrada de l'Ajuntament d'Eivissa:
SAC, edifici Sa Colomina (Cetis Torre 2), al c. de Canàries, 35.
Telemàticament a la seu electrònica municipal: https://eivissa.sedelectronica.es
(Recursos humans)

Documentació a presentar:

1) Model normalitzat de sol·licitud signada.
2) Fotocòpia del document nacional d'identitat en vigor o, en cas de no posseir nacionalitat espanyola, fotocòpia del document oficial acreditatiu de la personalitat. No cal presentar-lo si la persona aspirant no s'oposa a que l'Administració obtingui aquest document mitjançant les xarxes d'intermediació de dades.
3) Resguard justificatiu d'haver ingressat íntegrament els drets d'examen. D'acord amb el que preveu l'article 15 de la Llei 14/1998, de 23 de desembre, de mesures tributàries i administratives, resten exemptes del pagament de la taxa de drets d'examen les persones amb discapacitat igual o superior al 33 %. La falta de justificació del pagament íntegre dels drets d'examen, en el termini de presentació de sol·licituds, determinarà l'exclusió definitiva de l'aspirant.
A l'efecte de realitzar el pagament s'ha d'expedir una autoliquidació tributària en concepte de drets d'examen a les oficines del Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC) o mitjançant la pàgina web de l'Ajuntament (http://www.eivissa.es); Servei d'Autoliquidacions; drets d'exàmens, i fer el pagament conforme l'autoliquidació expressa, a l'Entitat CaixaBank "La Caixa", o per Internet amb targeta de crèdit o dèbit.

Enllaç a:
· Bases publicades al BOIB en pdf
· Anunci aprovació en pdf
· Full de sol·licitud en pdf
· Informació i tràmit telemàtic a la seu electrònica