Juny 01, 2020
Portal de Transparència

78. Es difon d'una manera senzilla i clara a la web o al portal de transparència de l'Ajuntament, les condicions i el procediment per presentar reclamacions per denegació total o parcial en l'exercici del dret d'accés a la informació.

79. Està operativa i clarament visible a la web l'àrea o entitat municipal responsable davant la qual presentar reclamacions per denegació total o parcial en l'exercici del dret d'accés a la informació.
- Unitat de Transparència

80. Es publicita a la web o al portal de transparència de l'Ajuntament, informació estadística amb periodicitat bimestral almenys, de dades relatives a: Nombre de sol·licituds d'accés a la informació rebudes; resoltes dins de termini; desestimades, en tot o en part; i resum temàtic general de les sol·licituds d'accés a la informació rebudes:
- No s'ha rebut cap consulta en el que portam de 2017