Juny 16, 2019

ajuntamentdaltvila

Àrea econòmica i d'Administració Municipal

Engloba la gestió de les competències relacionades amb les següents matèries:
- Economia i Hisenda (Intervenció, Tresoreria i Recaptació, Gestió Tributària i Cadastral).
- Pressupostos i comptabilitat.
- Sistemes d’informació
- Secretaria General i Serveis Jurídics.
- Potestat sancionadora.
- Responsabilitat patrimonial.
- Contractació.
- Desenvolupament Local.
- Padró i Estadística.
- Recursos Humans.
- Servei d’atenció al ciutadà.
- Policia local, trànsit, seguretat ciutadana.
- Protecció Civil.
- Qualsevol altre relacionada amb les anteriors

Àrea de Territori i Sostenibilitat

Engloba la gestió de les competències relacionades amb les següents matèries:
- Urbanisme (Planejament, Gestió i Disciplina Urbanística).
- Activitats.
- Patrimoni.
- Habitatge.
- Medi Ambient.
- Platges.
- Mobilitat i Transport Urbà.
- Serveis municipals d’aigua i clavegueram, enllumenat públic, i de neteja, conservació, manteniment i reparació de l’espai urbà i d’edificis i instal·lacions municipals.
- Salut pública.
- Cementiris.
- Gestió i execució de projectes d’obres municipals
- Qualsevol altre relacionada amb les anteriors.

Àrea de Benestar Social, Cooperació al desenvolupament i nova ciutadania

Engloba la gestió de les competències relacionades amb les següents matèries:
-Cultura.
-Arxiu municipal.
-Festes.
-Joventut.
-Educació.
-Benestar Social.
-Comerç.
-Turisme.
-Treball i Formació.
-Esports.
-Participació Ciutadana.
-Normalització lingüística.
- Qualsevol altre relacionada amb les anteriors.