Desembre 18, 2018

ajuntamentdaltvila

Engloba la gestió de les competències relacionades amb les següents matèries:
- Economia i Hisenda (Intervenció, Tresoreria i Recaptació, Gestió Tributària i Cadastral).
- Pressupostos i comptabilitat.
- Sistemes d’informació
- Secretaria General i Serveis Jurídics.
- Potestat sancionadora.
- Responsabilitat patrimonial.
- Contractació.
- Desenvolupament Local.
- Padró i Estadística.
- Recursos Humans.
- Servei d’atenció al ciutadà.
- Policia local, trànsit, seguretat ciutadana.
- Protecció Civil.
- Qualsevol altre relacionada amb les anteriors