abril 16, 2021

ajuntamentdaltvila

Exp. Núm. 28/10

"Millora d'infraestructures hidràuliques a la zona de Figueretes"

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA:
Entitat:  NAVES Y CONDUCCIONES, S.A.
- Data: 20 d'agost de 2010
- Import: tres-cents vint-i-quatre mil divuit euros amb vint-i-quatre cèntims (324.018´24 €)
- IVA: cinquanta-vuit mil tres-cents vint-i-tres euros amb vint-i-vuit cèntims(58.323´28 €)
- Preu Total: tres-cents vuitanta-dos mil tres-cents quaranta-un euros amb cinquanta-dos cèntims (382.341´52 €)
Data de difusió: 26 d'agost de 2010

---------------------------------------------------
ADJUDICACIÓ PROVISIONAL:
Entitat: NAVES Y CONDUCCIONES SA
Data: 27 de  juliol de 2010.
Import: tres-cents vint-i-quatre mil divuit euros amb vint-i- quatre  cèntims ( 324.018,24 €)
IVA: cinquanta-vuit mil  tres-cents vint-i-tres euros amb  vint-i-vuit cèntims ( 58.323,28   €)
Preu total: tres-cents vuitanta-dos mil tres-cents quaranta-un euros amb cinquanta-dos cèntims (382.341,52  €)
Data difusió: 29/07/2010

------------------------------------------------
Nota a 16 de juliol de 2010:
La Mesa de contractació es reunirà el dia 19 de juliol de 2010, a les 10,00 hores per fer la proposta d'adjudicació.
--------------------------------------------------
Procediment: Negociat amb publicitat
Criteris: Varis criteris d'adjudicació
Termini de presentació ofertes: fins al 25 de juny de 2010

Enllaç a:
· Plec administratiu
· Resolució Consell
· Projecte d'Infraestructures Hidràuliques
· Anunci Boib núm.89 de data 12/06/2010, anunci núm. 13285

Exp. Núm. 14/10

"Projecte d'obres de manteniment al CP Poeta Villangómez"

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA:
Entitat:  CONSTRUCCIONES Y MEJORAS SA TORRE, S.L.
- Data: 2 de juliol de 2010
- Import: cinquanta-set mil tres-cents catorze euros amb seixanta-cinc cèntims (57.314.65 €)
- IVA: deu mil tres-cents setze euros amb seixanta-quatre cèntims (10.316.64 €)
- Preu Total:  seixanta-set mil sis-cents trenta-un euros amb vint-i-nou cèntims (67.631.29 €)
Data difusió: 6/07/2010

---------------------------------------------
ADJUDICACIÓ PROVISIONAL
Entitat: Construcciones y Mejoras Sa Torre SL         
Data: 11 de juny de 2010.
Import: Cinquanta-set mil  tres-cents  catorze euros amb  seixanta-cinc cèntims ( 57.314,65  €)
IVA: Nou mil cent setanta euros amb  trenta-quatre cèntims ( 9.170,34 €)
Preu total: Seixanta-sis mil  quatre-cents vuitanta-quatre euros amb noranta-nou cèntims ( 66.484,99 €)
Data difusió: 15/06/2010

Exp. Núm 13/10

"Projecte d'obres de manteniment al CP Portal Nou"

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA:
Entitat:  CONSTRUCCIONES Y MEJORAS SA TORRE, S.L.
- Data: 2 de juliol de 2010
- Import: cinquanta-dos mil vuit-cents setanta-quatre euros amb vint-i-un cèntims (52.874.21 €)
- IVA: nou mil cinc-cents disset euros amb trenta-sis cèntims (9.517.36 €)
- Preu Total: seixanta-dos mil tres-cents noranta-un euros amb cinquanta-set cèntims (62.391.57 €)
Data difusió: 6/07/2010

-----------------------------------------------------------
ADJUDICACIÓ PROVISIONAL
Entitat: Construcciones y Mejoras Sa Torre SL         
Data: 11 de juny de 2010.
Import: Cinquanta- dos mil  vuit-cents setanta-quatre euros amb vint-i-un cèntims (52. 874,21 €)
IVA: Vuit mil quatre-cents cinquanta-nou euros amb vuitanta-set cèntims (8.459,87 €)
Preu total: Seixanta-un mil  tres-cents trenta-quatre euros amb quatre cèntims (61.334,04 €)
Data difusió: 15/06/2010

Exp. núm. 33/10

"Ampliación y mejora de la accesibilidad del polideportivo municipal Es Pratet"

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA
Entitat:  MELCHOR MASCARO, S.A.
- Data: 14 d'octubre de 2010
- Import: dos-cents vint-i-vuit mil vuit-cents quaranta-dos euros amb dos cèntims (228.842.02 €)
- IVA: quaranta-un mil cent noranta-un euros amb cinquanta-sis cèntims (41.191.56 €)
- Preu Total:dos-cents setanta mil trenta-tres euros amb cinquanta-vuit cèntims (270.033.58 €)
Data difusió: 15 d'octubre de 2010

-------------------------------------------
ADJUDICACIÓ  PROVISIONAL
Entitat:  MELCHOR MASCARÓ SA
Data: 20 de  setembre de 2010.
Import: Dos-cents vint-i-vuit mil sis-cents quaranta-dos euros amb dos cèntims (228.642,02 €)
IVA: quaranta-un mil cent noranta-un euros amb cinquanta-sis cèntims (41.191,56 €)
Preu total: dos-cents setanta mil trenta-tres euros amb cinquanta-vuit cèntims (270.033,58 €)
Data de difusió: 22 de setembre de 2010

---------------------------------------
Nota a 2 de setembre de 2010:

"Havent-se emès informe dels serveis tècnics municipals, la Mesa es reunirà el proper dia 6 de setembre de 2010 a les 10:00 hores per fer la seva proposta d'adjudicació."

--------------------------------------
Nota a 12 d'agost de 2010:
"Havent-se emès informe dels serveis tècnics municipals, la Mesa es reunirà el proper dia 16 d'agost de 2010 a les 10:00 hores per procedir a la correcció de la seva proposta d'adjudicació."
--------------------------------------

Procediment: Negociat amb publicitat.
Criteris: Varis criteris d'adjudicació.
Termini de presentació d'ofertes: fins el 26 de juliol de 2010
Data de difusió: 13/07/2010

Enllaç a:
· Plec de condicions administratives
· Memòria
· Plànols
· Estudi geotècnic
· BOIB núm. 104, anunci núm. 15575

Exp. núm. 39/10

"Ampliació del centre d'educació infantil i primària CP Poeta Villangómez"

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA
Entitat:  ELECNOR, S.A.
- Data: 15 d'octubre de 2010
- Import: sis-cents noranta mil euros (690.000 €)
- IVA: cent vint-i-quatre mil dos-cents euros (124.200 €)
- Preu Total: vuit-cents catorze mil dos-cents euros (814.200 €)
Data difusió: 22/10/2010

----------------------------------------------------------   
ADJUDICACIÓ PROVISONAL
Entitat: ELECNOR SA
Data: 8 de setembre de 2010.
Import: sis-cents noranta mil euros ( 690.000 €)
IVA:  cent vint-i-quatre mil euros ( 124.000 €)
Preu total:  Vuit-cents catorze mil dos-cents euros ( 814.200 €) 
Data difusió: 10 de setembre de 2010

------------------------------------------------------------
Nota a 13 d'agost:
D’acord amb la clàusula núm. 17.1 del Plec de clàusules particulars, es procedeix a canviar la data de l’obertura d’ofertes. La Mesa d’obertura de proposicions, es celebrarà el pròxim dia 23 d'agost de 2010 a les 10,00 hores.

--------------------------------------------------------
Procediment: Obert.
Criteris: Únic criteri d'adjudicació, el preu.
Termini de presentació d'ofertes: fins el 9 d'agost de 2010
Data difusió: 13/07/2010

Enllaç a:
· Plec de condicions administratives
· Arquitectura
· Estudi de seguretat i salut
· Estructura
· Instal·lacions
· Memòria
· Pressupost
· Urbanització
· Projecte d'activitats
· BOIB núm 104; anunci núm 15574