Juny 19, 2018

ajuntamentdaltvila

Enllaç a:
· Llista definitiva Port
· Llista definitiva Ses Figueretes


---------------------------------
Llista provisional de parades de venda ambulant als mercats artesanals periòdics del Port i de ses Figueretes
S'atorga a les persones ressenyades un termini de deu (10) dies hàbils per presentar al.legacions. Una vegada finalitzat el termini es publicarà el llistat definitiu. (Data de publicació: 23 d'abril de 2018)

Enllaç a:
· Llista provisional Port
· Llista provisional Ses Figueretes


---------------------------
Anunci autoritzacions per a la instal·lació de parades de venda ambulant als mercats artesanals periòdics del Port i de ses Figueretes


De conformitat amb les Bases reguladores per a l’adjudicació d’autoritzacions per a la instal·lació de parades de venda ambulant als mercats artesanals periòdics del Port i de ses Figueretes, aprovades per Decret d’Alcaldia de data 13 de març de 2018 (Decret 2018-1470), s’efectua CONVOCATÒRIA pública per a l’adjudicació administrativa de dites parades.

1. Nombre de parades a adjudicar: 40 parades al Mercat del Port i 22 parades al Mercat de ses Figueretes.
2. Termini de presentació de les sol·licituds: del 3 al 12 d’abril, ambdós inclosos
3. Lloc de presentació de les sol·licituds: Registre d’Entrada de l’Ajuntament d’Eivissa (plaça d’Espanya, 1 o SAC c/ de Canàries, 35), o seu electrònica http://eivissa.sedelectronica.es, sense perjudici d’allò disposat a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. La sol·licitud s’ha de presentar segons model normalitzat M-123, que consta com a Annex II de les Bases reguladores, i acompanyada de la documentació exigida.

Eivissa, 26 de març de 2018
La regidora de Turisme, Comerç i Mercats
Sgt.: Gloria Corral Joven