Març 07, 2021

Exp. Núm. 26/09

“Servei de custòdia externa de l’arxiu administratiu de l’Ajuntament d’Eivissa”

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA

Entitat: NOMESPAPER DCA, S.L.
Import: vuitanta-sis mil euros (86.000 €)
IVA: tretze mil set-cents seixanta euros (13.760 €)
Preu total: noranta-nou mil set-cents seixanta euros (99.760 €)
Data difusió: 30/07/2009 


------------------------------------------------------------------------------------------
ADJUDICACIÓ PROVISIONAL a l’entitat:
Nomespaper Dca, S.L.

Per un import de:
- vuitanta-sis mil euros (86.000 €)
- tretze mil set-cents seixanta euros (13.760 €)
- sent el total de noranta-nou mil set-cents seixanta euros (99.760 €)
Data difusió: 8/07/2009

-------------------------------------------------------------------------------------------
Procediment: Negociat amb publicitat
Criteris: Unic criteri, el preu
Termini de presententació ofertes: fins el 24 de juny de 2009

Enllaç a:
Plec tècnic
Plec administratiu 
Boib nº 88  16/06/2009

Exp. Núm. 29/09

“Concert de Miguel Rios per a la nit del 5 d’agost del 2009, dins dels actes programats per a les Festes de la Terra”

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA
Entitat: PROMOCIONES MUSICALES GET IN, S.L.
Import: trenta-cinc mil euros (35.000 €)
IVA: cinc mil sis-cents euros (5.600 €)
Preu total: quaranta mil sis-cents euros (40.600 €)
Data difusió: 03/08/2009


-------------------------------------------------------------------
ADJUDICACIÓ PROVISIONAL
Entitat: PROMOCIONES MUSICALES GET IN, S.L.
Import: trenta-cinc mil euros (35.000 €)
IVA: cinc mil sis-cents euros (5.600 €)
Preu total: quaranta mil sis-cents euros (40.600 €)
Data difusió: 03/08/2009

Exp. Núm. 43/08

“Fabricación, suministro e instalación de señalización turística direccional de vehículos, puntos de información turística gran formato y señalización promocional para el municipio de Eivissa”

Adjudicació definitiva a l’entitat:
PROSEÑAL, S.L.
Per un import de:
- Cent dinou mil tres-cents cinquanta-sis euros (119.356 €)
- IVA dinou mil noranta-sis euros amb noranta-sis cèntims (19.096,96 €)
- Sent el total de cent trenta-vuit mil quatre-cents cinquanta-dos euros amb noranta-sis cèntims (138.452,96 €)
Data difusió: 28/07/2009


------------------------------------------------------------------------------------------------
Adjudicació provisional a l'entitat:
PROSEÑAL, S.L.
· Per import de: Cent dinou mil tres-cents cinquanta-sis euros (119.356 €)
· IVA: Dinou mil noranta-sis euros amb noranta-sis cèntims (19.096,96 €)
· Sent el total de: Cent trenta-vuit mil quatre-cents cinquanta-dos euros amb noranta-sis cèntims (138.452,96 €).

----------------------------------------------------------------

Procediment: Obert.
Criteris: Varis criteris d’adjudicació.
Termini de presentació d’ofertes: fins al 30 de gener de 2008.
Nota a 11 de març de 2009:
L’obertura d’ofertes del sobre núm. 3 s’efectuarà el proper dilluns dia 16 de març de 2009, a les 10,15 hores.

Expedients en licitació
Nombre d`articles:
198
Expedients adjudicats
Nombre d`articles:
126