Gener 25, 2021

Exp. Núm 43/10

"Suministro y puesta en funcionamiento de un grupo electrógeno para garantizar el suministro de energía eléctrica en el edificio CETIS"

ADJUDICACIÓ
Entitat: INSTALACIONES ELECTRICAS JIRO, S.L.
- Data: 13 de gener de 2011
- Import: cinquanta-quatre mil euros amb cinc cèntims (54.000,05 €)
- IVA: nou mil set-cents vint euros amb un cèntim (9.720,01 €)
- Preu Total: seixanta-tres mil set-cents vint euros amb sis cèntims (63.720,06 €)
- Data formalització contracte: 18 de gener de 2011
Data difusió: 28/01/2011

Exp. Num. 2/11

"Servei de neteja de les dependències de les instal.lacions esportives del Patronat Municipal d'Esports de l'Ajuntament d'Eivissa"

Nota a 4 d'abril de 2011:
Havent-se publicat la represa del termini de presentació d'ofertes del procediment obert amb varis criteris d'adjudicació per a la contractació de "Servei de neteja de les dependències de les instal·lacions esportives del Patronat d'Esports de l'Ajuntament d'Eivissa"  al Boib núm. 48 de data 2 d'abril de 2011, el termini de presentació d'ofertes serà fins el dia 11 d'abril de 2011. S'adjunta llistat de personal a subrrogar i despeses ecòmiques.

Llegeix més...

Exp. Núm. 31/09

"Peatonització dels carrers Doctor Fleming i Toni Sandic"

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA
Entitat: Puig Barreda, S.A.
Data: 30 d'octubre de 2009
Import: Quatre-cents quaranta-tres mil nou-cents euros (443.900 €)
IVA: Setanta-un mil vint-i-quatre euros (71.024 €)
Preu total: Cinc-cents catorze mil nou-cents vint-i-quatre euros (514.924 €)
Data difusió: 5/11/2009

---------------------------------------------------------------------------------------
Adjudicació provisional a l’entitat:
-          PUIG BARREDA, S.A.
-          Data : 5 d’octubre de 2009.
-          Import: Quatre-cents quaranta-tres mil nou-cents euros (443.900 €).
-          IVA: Setanta-un mil vint-i-quatre euros (71.024 €).
-          Import total: cinc-cents catorze mil nou-cents vint-i-quatre euros (514.924 €).


--------------------------------------------------------------------------------
Procediment: Negociat amb publicitat.
Criteris: Varis criteris d'adjudicació.
Termini de presentació d'ofertes: fins el 4 de setembre de 2009.

Enllaç a:
Plec condicions administratives
Memòria

Planos

Exp. Núm. 28/09

"Projecte d’ampliació d’àrea infantil del Parc de la Pau de la Ciutat d’Eivissa"

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA
Entitat: Mejoras y Servicios Pitiusos, S.A.
Data: 30 d'octubre de 2009
Import: Cent vuitanta-dos mil sis-cents vuitanta-sis euros amb quatre cèntims (182.686,04 €)
IVA: Vint-i-nou mil dos-cents vint-i-nou euros amb setanta-set cèntims (29.229,77 €)
Preu total: Dos-cents onze mil nou-cents quinze euros amb vuitanta-un cèntims (211.915,81 €)
Data difusió: 5/11/2009

----------------------------------------------------------------------------------------------
Adjudicació provisional a l’entitat:
MEJORAS Y SERVICIOS PITIUSOS, S.A.
- Data: 28 de setembre de 2009.
- Import: Cent vuitanta-dos mil sis-cents vuitanta-sis euros amb quatre cèntims (182.686,04 €).
- IVA: vint-i-nou mil dos-cents vint-i-nou euros amb setanta-set cèntims (29.229,77 €).
- Import total: dos-cents onze mil nou-cents quinze euros amb vuitanta-un cèntims (211.915,81 €).

------------------------------------------------ 
Nota a 22 de setembre:
La Mesa de proposta d’adjudicació provisional es realitzarà el proper dilluns dia 28 de setembre de 2009 a les 10,00 hores.

----------------------------------------------
Nota a 11 de setembre:
D’acord amb la clàusula núm. 16.1  del Plec de clàusules particulars, es procedeix a canviar l’hora de l’obertura d’ofertes. La Mesa, es celebrarà el pròxim dia 14 de setembre de 2009  a les 11, 00 hores.     

--------------------------------------------
Nota a dia 31 d'agost:
Detectar error en la memòria del plec tècnic a la clàusula 4.2, es procedeix a fer la següent rectificació: “PEL PRESENT CONTRACTE NO ES NECESSARI EL CERTIFICAT DE CLASSIFICACIÓ EMPRESARIAL DE CONFORMITAT AMB LA DISPOSICIÓ ADICCIONAL 6 DEL REIAL DECRET LEI NÚM. 9/2008”.

Procediment: Negociat amb publicitat.
Criteris: Varis criteris d'adjudicació.
Termini de presentació d'ofertes: fins el 4 de setembre de 2009.

Enllaç a:
BOIB 22.08.2009
Plec condicions administratives
Memòria ampliació Parc de la Pau
Planos

Expedients en licitació
Nombre d`articles:
195
Expedients adjudicats
Nombre d`articles:
126