Octubre 20, 2021

ajuntamentdaltvila

Exp. Núm. 24/11

"Consolidació del peu de murada entra la punta de Santa Llúcia i el flanc de Sant Pere"

 

Adjudicació
· Entitat:  REFOART, S.L.
· Data: 30 de març de 2012
· Import: dos-cents cinquanta mil vuit-cents quaranta-set euros amb quaranta-sis cèntims (250.847,46 €)
· IVA: quaranta cinc mil cent cinquanta-dos euros amb cinquanta-quatre cèntims (45.152,54 €)
· Preu Total: dos-cents noranta-sis mil euros (296.000 €)
· Data formalització contracte: 3 d'abril de 2012
Adjudicació
· Entitat:  REFOART, S.L.
· Data: 30 de març de 2012
· Import: dos-cents cinquanta mil vuit-cents quaranta-set euros amb quaranta-sis cèntims (250.847,46 €)
· IVA: quaranta cinc mil cent cinquanta-dos euros amb cinquanta-quatre cèntims (45.152,54 €)
· Preu Total: dos-cents noranta-sis mil euros (296.000 €)
· Data formalització contracte: 3 d'abril de 2012

 

 Nota a 14 de març de 2012

Mitjançant al present es comunica que a la vista que la presidenta de la Mesa Sra. Marienna Sánchez-Jáuregui Martínez, no estarà present a la Mesa de Contractació prevista per al dia 16 de març de 2012, per a la contractació de "Consolidació del peu de murada entre la punta de Santa Llúcia i el flanc de Sant Pere", es nomenà com a president d'aquesta al Sr. Juan Daura Escandell.

Nota a 14 de març de 2012
Reunida la Mesa en data 21 de febrer de 2012, per l'obertura de pliques relatives als criteris d'adjudicació número 2a) i 2b) no avaluables mitjançant xifres o percentatges, es proposà passar l'expedient complet a informe del tècnic corresponent a fi d'estudiar i valorar les ofertes presentades.
Us comuniquem que havent-se emès l'esmentat informe, la Mesa es reunirà el dia 16 de març de 2012, a les 9,00 hores per a l'apertura del sobre núm. 3, criteris d'adjudicació avaluables mitjançant xifres o percentatges.

Nota a 21 de febrer de 2012:
Mitjançant la present es comunica  que a la vista que la presidenta de la Mesa la Sra. Marienna Sánchez-Jáuregui Martínez, no estarà present a la Mesa de Contractació prevista per al dia d'avui, 21 de febrer de 2012, per a la contractació de “Consolidació del peu de murada entre la punta de Santa Llúcia i el flanc de Sant Pere”, es ve a nomenar com a president d’aquesta al Sr. Juan Daura Escandell.

----------------------------------------------------
Procediment: Obert
Criteris: Varis criteris d'adjudicació.
Termini de presentació d'ofertes: Fins al 10 de febrer de 2012.
Data difusió: 30 de gener de 2012

Enllaç a:
· Plec administratiu en pdf
· Projecte (comprimit en zip)
· Anunci 435 BOIB núm. 13 de data 28/01/2012

Exp. Núm 20/11

"Projecte de restauració i consolidació de la murada de la Ronda Calvi (Dalt Vila)"

ADJUDICACIÓ:
- Entitat: REFOART, S.L.
- Data: 12 de desembre de 2011
- Import: quaranta-cinc mil cent vint-i-un euros amb noranta-quatre cèntims (45.121,94 €)
- IVA: vuit mil cent vint-i-un euros amb noranta-cinc cèntims (8.121,95 €)
- Preu Total: cinquanta-tres mil dos-cents quaranta-tres euros amb vuitanta-nou cèntims (53.243,89 €)
- Data formalització contracte: 15 de desembre de 2011
Data difusió: 23/12/2011

Exp. Núm. 21/11

"Servei de neteja de les dependències de les instal.lacions esportives del Patronat Municipal d'Esports de l'Ajuntament d'Eivissa sense classificació"
ADJUDICACIÓ
- Entitat:  KLUH LINAER ESPAÑA, S.L.
- Data: 18 de juny de 2012
- Import: cent quaranta-vuit mil sis-cents setze euros amb quaranta-quatre cèntims (148.616,44€)
- IVA: vint-i-sis mil set-cents cinquanta euros amb noranta-sis cèntims (26.750,96 €)
- Preu Total: cent setanta-cinc mil tres-cents seixanta-set euros amb quaranta cèntims (175.367,40 €)
- Termini formalització contracte:  fins el 2 de juliol de 2012

Data formalització contracte: 28 de juny de 2012.

Llegeix més...

Exp. núm. 9/11

"Servicio de conservación, reparación y limpieza, con carácter inmediato, en viales, caminos y espacios libres públicos municipales del término de Eivissa"

Data formalització contracte: 19 de juliol de 2012

Llegeix més...

Exp. Núm. 18/11

"Remodelació de l'edifici municipal del carrer Castella núm. 19 per a centre polivalent cultural"

ADJUDICACIÓ
Entitat:  FERROVIAL AGROMAN, S.A.
- Data: 31 d'octubre de 2011
- Import: sis-cents tretze mil sis-cents seixanta-sis euros amb deu cèntims (613.666,10 €)
-IVA: cent deu mil quatre-cents cinquanta-nou euros amb noranta cèntims (110.459,90 €)
-Preu total: set-cents vint-i-quatre mil cent vint-i-sis euros (724.126 €)
-Formalització contracte: 31 d'octubre de 2011
- Data de difusió: 9 de novembre de 2011 

Llegeix més...

Expedients en licitació
Nombre d`articles:
46
Expedients adjudicats
Nombre d`articles:
319