Novembre 26, 2020

Exp. Núm. 25/10

“Concessió de 24 parades del Mercat Nou”

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA
Entitat:  FRANCISCA PLANELLS JUAN
- Data: 14 d'octubre de 2010
- Import: deu mil cinc-cents euros (10.500 €)
- Parada: 16
Data de difusió: 24 de gener de 2011

Exp. Núm 43/10

"Suministro y puesta en funcionamiento de un grupo electrógeno para garantizar el suministro de energía eléctrica en el edificio CETIS"

ADJUDICACIÓ
Entitat: INSTALACIONES ELECTRICAS JIRO, S.L.
- Data: 13 de gener de 2011
- Import: cinquanta-quatre mil euros amb cinc cèntims (54.000,05 €)
- IVA: nou mil set-cents vint euros amb un cèntim (9.720,01 €)
- Preu Total: seixanta-tres mil set-cents vint euros amb sis cèntims (63.720,06 €)
- Data formalització contracte: 18 de gener de 2011
Data difusió: 28/01/2011

Exp. Num. 2/11

"Servei de neteja de les dependències de les instal.lacions esportives del Patronat Municipal d'Esports de l'Ajuntament d'Eivissa"

Nota a 4 d'abril de 2011:
Havent-se publicat la represa del termini de presentació d'ofertes del procediment obert amb varis criteris d'adjudicació per a la contractació de "Servei de neteja de les dependències de les instal·lacions esportives del Patronat d'Esports de l'Ajuntament d'Eivissa"  al Boib núm. 48 de data 2 d'abril de 2011, el termini de presentació d'ofertes serà fins el dia 11 d'abril de 2011. S'adjunta llistat de personal a subrrogar i despeses ecòmiques.

Llegeix més...

Exp. Núm. 31/09

"Peatonització dels carrers Doctor Fleming i Toni Sandic"

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA
Entitat: Puig Barreda, S.A.
Data: 30 d'octubre de 2009
Import: Quatre-cents quaranta-tres mil nou-cents euros (443.900 €)
IVA: Setanta-un mil vint-i-quatre euros (71.024 €)
Preu total: Cinc-cents catorze mil nou-cents vint-i-quatre euros (514.924 €)
Data difusió: 5/11/2009

---------------------------------------------------------------------------------------
Adjudicació provisional a l’entitat:
-          PUIG BARREDA, S.A.
-          Data : 5 d’octubre de 2009.
-          Import: Quatre-cents quaranta-tres mil nou-cents euros (443.900 €).
-          IVA: Setanta-un mil vint-i-quatre euros (71.024 €).
-          Import total: cinc-cents catorze mil nou-cents vint-i-quatre euros (514.924 €).


--------------------------------------------------------------------------------
Procediment: Negociat amb publicitat.
Criteris: Varis criteris d'adjudicació.
Termini de presentació d'ofertes: fins el 4 de setembre de 2009.

Enllaç a:
Plec condicions administratives
Memòria

Planos

Expedients en licitació
Nombre d`articles:
191
Expedients adjudicats
Nombre d`articles:
126