Gener 20, 2021

Exp. Núm. 2/14

"Gestión del servicio público para la recogida y transporte de los residuos sólidos urbanos: (Fracción, resto y orgánica); selectiva: (Vidrio, envase ligero, papel y cartón), así como para la limpieza viária y de playas del Municipio de Eivissa"

Les publicacions relatives a aquest expedient es troben en la següent direcció:
· https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=CdNCQQzhURoQK2TEfXGy%2BA%3D%3D"


--------------------------------------------------------------
Mijtançant la present es comunica que l'Ajuntament en Ple en sessió extraordinaria en data 26 de juny de 2015, acordà nomenar al President i Vocal de la mesa de contratació per l'expedient "Gestión de servicios públicos para la recogida y transporte de los residuos sólidos urbano (fracción resto y orgánica) selectiva (vidrio, envase ligero, papel y cartón) así como para la limpieza viaria y de playas bajo la modalidad de concesión" quedant de la següent manera:

President: Alcalde o qui legalment el substitueixi
Vocal: Ildefonso Molina Jiménez.
Suplent: Montserrat Garcia Cuenca

----------------------------------------------------

Nota a 23 d'abril de 2015 :
Mitjançant la present es comunica que s'ha procedit a fixar la data de la Mesa de Contractació per l'obertura de l'oferta tècnica i econòmica (sobre C), per al proper dia 27 d'abril de 2015 a les 9,15 hores a les dependències municipals situades al carrer de Canàries núm. 35, 2n pis, de la ciutat d'Eivissa.

----------------------------------------------------
Nota a 11 de març de 2015:

Mitjançant la present es comunica que s'ha procedit a fixar la data de la Mesa de Contractació per l'obertura de l'oferta tècnica (sobre B) de les entitats GBI SERVEIS, S.A i UTE STV GESTIÓN S.L. AUDECA, S.L.U. per al proper divendres dia 13 de març de 2015 a les 8,30 hores a les dependències municipals sites al carrer de Canàries núm. 35, 2º pis, de la ciutat d'Eivissa.

---------------------------------------

Nota a 3 de febrer de 2015:
Mitjançant resolució del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals es suspèn el procediment de contractació, a la vista de la sol·licitud de mesures cautelars presentat per l'entitat UTE AUDECA, S.L.U. i STV GESTIÓN, S.L., de manera que sigui la resolució del recurs la que acorda l'aixecament de la mesura acordada.

---------------------------------------

Nota a 13 de gener de 2015:
Mitjançant la present es comunica que s'ha procedit a fixar la data de la Mesa de contractació per a l'obertura d'ofertes per al proper dia 19 de gener de 2015 a les 10,00 hores a les dependències municipals sites al carrer de Canàries núm. 35, 2º pis, de la ciutat d'Eivissa.

---------------------------------------

Anunci de requeriment de documentació de data 20 d'octubre de 2014.

Enllaç:
· Anunci en PDF

----------------------------------------

Nota a 10 de juliol de 2014
Mitjançant resolució del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals s'aixeca la suspensió acordada per al procediment de contractació, a la vista del recurs especial interposat en materia de contractació per la Sra. Marienna Sánchez-Jáuregui Martínez, s'adjunta còpia del mateix.

Enllaç a:
· Resolució en PDF

----------------------------------------
Nota informativa a 25 de juny de 2014
Mitjançant resolució del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals es suspèn el procediment de contractació, a la vista del recurs especial interposat en materia de contractació per la Sra. Marienna Sánchez-Jáuregui Martínez, de manera que sigui la resolució del recurs la que acordarà l'aixecament.

----------------------------------------
Nota informativa a 12 de juny de 2014:
Publicació informe tècnic consultes realitzades fins el 9 de juny de 2014:
· Informe consultes II

Plànols serveis afectats per soterrament de contenidors
· Planols comprimits en .zip

----------------------------------------
Publicació informe tècnic consultes:
· Informe tècnic
· Ubicació actual instal·lacions

Nota informativa a 10 de juny de 2014:
· Decret presentació de proposicions

--------------------------------------------------
NOTA INFORMATIVA A 27 DE MAIG DE 2014:

Es publica Decret en relació a els aclariments a les qüestions plantejades a la reunión informativa amb les empreses interesssades celebrada el dia 23 d'abril de 2014.
· Decret aclaracions

Documentació al que fa referència el Decret:
· Annexe
· Plànols en autocad revisats

TERMINI PRESENTACIÓ OFERTES:
En compliment de l'acord plenari de 30-04-2014 la suspensió del termini per presentar proposicions s'aixecarà a partir de l'endemà de la publicació de la resolució de les qüestions en el perfil del contractant, dia a partir del qual es reprendrà el que resti del termini per presentar proposicions, pel que resten 18 dies a comptar a partir del dia següent de la publicació de l'esmentat Decret al perfil del contractant.

TERMINI PER EFECTUAR CONSULTES:
Set dies naturals abans que finalitzi el termini per presentar proposicions, s'hauran de presentar per e-mail a la direcció: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. i tant les consultes com la seva resposta es publicaran al perfil del contractant.

----------------------------
NOTA INFORMATIVA A 20 DE MAIG DE 2014:
ACORD DEL PLE DE L'EXCM. AJUNTAMENT D'EIVISSA EN SESSIÓ ORDINARIA EN DATA 30 D'ABRIL DE 2014

Enllaç a:
· Certificat acord de ple

-----------------------------------------
Nota a 25 d'abril de 2014:
Decret suspensió de termini de presentació de proposicions.

Enllaç a:
· Decret de suspensió en pdf


-----------------------------------------------------------
Procediment:
Obert
Criteris: Diversos criteris d'adjudicació
Termini presentació ofertes: 30 dies naturals a comptar des del dia següent al de la publicació al BOIB
Data reunió informativa: 12:00 hores del 23 d'abril de 2014 al c/Canàries núm. 35

Enllaç a:
· Plec tècnic
· Plec administratiu
· Avantprojecte explotació recollida residus
· Avantprojecte explotació instal·lacions
· Planimetria (comprimida en zip 250Mb)
· Plànols en Autocad (comprimit .rar 17Mb)
· Publicació al BOIB: http://www.caib.es/eboibfront/ca/2014/8300/seccio-v-anuncis/475

Exp. Núm. 6/12

"Servei de control d'accés a Dalt Vila"

ADJUDICACIÓ
Entitat: FEGAMAS SERVICIOS AUXILIARES, S.L.
Data: 22 de setembre de 2014
Import: quaranta-quatre mil cinquanta-vuit euros amb cinquanta-sis cèntims (44.058,56 €)
IVA: nou mil dos-cents cinquanta-dos euros amb vint-i-nou cèntims (9.252,29 €)
Total: cinquanta-tres mil tres-cents deu euros amb vuitanta-cinc cèntims (53.310,85 €)
Amb una baixa del 22,30 % respecte dels preus unitaris
Formalització contracte: 24 de setembre de 2014

---------------------------------
Procediment:
 Obert
Criteris: Varis criteris d'adjudicació. 
Termini de presentació d'ofertes: fins el dia 27 d'agost de 2014.
Data publicació BOIB: 12 d'agost de 2014.

Enllaç a:
· Plec tècnic
· Plec administratiu
· Quadre de característiques tècniques
· Anunci al BOIB

Exp. P3/13 (7899/2014)

Alienació onerosa dels expendedors de la zona blava

Procediment: Subhasta pública.
Termini de presentació d'ofertes: fins el dia 10 de novembre de 2014.
Data publicació BOIB: 30 d'octubre de 2014.

Enllaç a:

· Plec de clàusules

· Anunci BOIB

Exp. Núm. 5/14

Exp. Núm. 5/14 "SUBMINISTRAMENT DE VEHÍCLE FURGÓ BRIGADA MUNICIPAL D'OBRES".

Nota informativa a 19-12-2014: Mitjançant la present es comunica que s'ha procedit a fixar la data de la Mesa de contractació per a l'obertura d'ofertes per al proper dia 23 de desembre de 2014 a les 8:00 hores a les dependències municipals sites al C/de Canaries núm. 35, 2º pis, de la ciutat d'Eivissa.

-------------------------------------

Nota informativa a 12-12-2014: Mitjançant Decret de l'Alcaldia de data 12 de desembre de 2014 s'ha procedit a ajornar la data d'obertura d'ofertes prevista pel proper dia 15 de desembre de 2014.

Enllaç al decret

Exp. Núm. P1/2012

"Venda de varis inmobles situats a l'Avinguda Santa Eulalia des Riu amb accès per carrer Carles III, núm. 6"

Procediment:  Adjudicació directa
Criteris d'adjudicació:  Segons ordre de presentació de sol·licituds.
Data publicació BOIB núm. 35: 17 de  març  de 2016
Presentació d'ofertes: A partir del dia 1 d'abril de 2016.
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=aHQiVccYvuMQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

------------------------------------------------------------------
Nota informativa a: 1/06/2015
Decret classificació de licitadors de data  22/04/2015.

Enllaç a:
· Classificació en PDF

-------------------------------------------------------
Mitjançant la present es comunica que s'ha procedit a fixar la data de la Mesa de contractació per realitzar l'apertura d'ofertes per al proper dia 21 d'abril de 2015 a les 8,30 hores a les dependències municipals sites al Carrer Canàries núm. 35, 4t pis, de la ciutat d'Eivissa.
 

------------------------------------------------------------------------------------
Se us comunica que s'ha procedit a fixar la data per realitzar la visita guiada per poder visualitzar les oficines i aparcaments objecte d'alineació, el proper dijous dia 26 de març de 2015 a les 9,30 hores. El punt de trobada serà a la mateixa entrada del edifici (planta baixa) en el carrer Carles III núm. 6.

------------------------------------------------------------------------------------
Se us comunica que s'ha procedit a fixar la data per realitzar la visita guiada per poder visualitzar les oficines i aparcaments objecte d'alineació, el proper divendres dia 20 de març de 2015 a les 11,30 hores. El punt de trobada serà a la mateixa entrada del edifici (planta baixa) en el carrer Carles III núm. 6.
Procediment:
Obert
Criteri d'adjudicació: Subhasta
Termini de presentació d'ofertes: 30 de març de 2015
Data publicació BOIB: 14 de març de 2014

Enllaç a:
Bases en PDF
Publicació BOIB