Gener 15, 2021

Exp. Núm. 11861/2016

"Servicio de atención de las oficinas de turismo del municipio de Eivissa"

Procediment: Obert
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació
Data enviament al DOUE: 1 de setembre de 2016

Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
- Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 20/13

“Servei de promoció socioeducativa i foment de l'èxit escolar al barri de Sa Penya i Sa Marina”

ADJUDICACIÓ
Entitat: SERVEIS EDUCATIUS DE LES PITIUES S. COOP.
Data:
 2 de gener de 2014
Import: vint-i-quatre mil euros ( 24.000 €) , preu unitari per hora (33,95 €)
Formalització contracte: 10 de gener de 2014


--------------------------------------------------------------------
Nota:
Mitjançant la present s'informa que s'ha acordat fixar la Mesa de Contractació d'obertura d'ofertes per al dia 19 de novembre de 2013 a les 9:00 hores a les dependències municipals sites al C. de Canàries, 35, 2º pis, Edifici Sa Colomina, de la ciutat d'Eivissa

A la vista que el President de la Mesa de Contractació, Sr. Juan Mayans Cruz, no estarà present a la Mesa prevista per al dia 19 de novembre de 2013, s'ha procedit a nomenar com a president d'aquesta a la Regidora, Sra. Miriam Valladolid Portas.


--------------------------------------------------------
Nota:
A la vista que el President de la Mesa de Contractació, Sr. Juan Mayans Cruz, no estarà present a la Mesa de documentació prevista per al dia 13 de novembre de 2013, s'ha procedit a nomenar com a president d'aquesta a la Regidora, Sra. Miriam Valladolid Portas. 

Exp. Núm.: 15/13

"Servei de neteja de les dependències de les instal·lacions esportives del Patronat Municipal d'Esports de l'Ajuntament d'Eivissa"

Entitat: FERROSER SERVICIOS AUXILIARES SA
    
Data: 8 d'abril de 2014
Import: cent seixanta mil vuit-cents setanta-tres euros  amb noranta-sis cèntims (160.873,96 €)
IVA: trenta-tres mil set-cents vuitanta-tres euros amb cinquanta-tres cèntims (33.783,53 €)
Preu total: Cent noranta-quatre mil sis-cents cinquanta-set euros  amb  quaranta-nou cèntims (194.657,49 €)
Formalització contracte: 16 d'abril de 2014

--------------------------------------------------------
Mitjançant la present se us comunica que s'ha procedit a fixar la data de la Mesa de contractació per efectuar la proposta d'adjudicació per al proper dia 24 de febrer de 2014 a les 9,30 hores a les dependències municipals sites al C/de Canàries núm. 35, 2º pis, de la ciutat d'Eivissa.


-----------------------------------------------------------
Mitjançant la present es comunica que s'ha procedit a fixar la data de la Mesa de contractació per a l'obertura d'ofertes (sobres números 2 i 3) per al proper dia 18 de febrer de 2014 a les 9,00 hores a les dependències municipals sites al C/de Canàries núm. 35, 2º pis, de la ciutat d'Eivissa.


--------------------------------------------------------
Es comunica que s'ha procedit a fixat la data de la Mesa de contractació per a l'obertura d'ofertes (sobre núm. 4) per al proper dia 27 de gener de 2014 a les 9,30 hores a les dependències municipals sites al C/de Canàries núm. 35, 2º pis, de la ciutat d'Eivissa.


------------------------------------------------------------------------------
Mitjançant la present els informam que la Mesa de contractació d'obertura d'ofertes prevista pel proper dia 13 de gener de 2014 no es podrà dur a terme l'esmentat dia, la nova data de l'obertura d'ofertes es comunicarà via fax a tots els licitadors i es publicarà al perfil del contractant.


------------------------------------------------------------------
Procediment: Obert
Criteris: Varis criteris d'adjudicació
Termini de presentació d'ofertes: fins el 3 de gener de 2014

Enllaç a:
· Plec tècnic
· Plec administratiu
· Quadre de característiques tècniques
· Anunci al Boib

Exp. Núm. 21/13

"Subministrament de productes de neteja"

Nota a 4 de febrer de 2015:
Se us comunica que mitjançant decret de data 26 de gener de 2015, s'ha procedit a declarar desert l'expedient de referència.
Enllaç a decret

----------------------------------------------

Nota a 13 de gener de 2015:
Mitjançant la present es comunica que s'ha procedit a fixar la data de la Mesa de contractació per a l'obertura d'ofertes per al proper dia 15 de gener de 2015 a les  8,15 hores a les dependències municipals sites al carrer de Canàries núm. 35, 2º pis, de la ciutat d'Eivissa.

----------------------------------------------

Nota:
Mitjançant la present es comunica que s'ha procedit a fixar la data de la Mesa de contractació per a l'obertura d'ofertes per al proper dia 29 d'octubre de 2014 a les 8:15 hores a les dependències municipals sites al C/de Canàries núm. 35, 2º pis, de la ciutat d'Eivissa.

----------------------------------------------
Nota:
Mesa de contractació
per a l'apertura d'ofertes (sobre núm. 4), dia 28 d'abril de 2014, a les 10,00 hores a les dependències municipals sites al C/ de Canàries, 35, 2º pis, Edifici Sa Colomina, de la ciutat d'Eivissa.


----------------------------------------------
Nota:
Decret aixecament suspensió de termini de presentació de proposicions.

Enllaç a:
· Decret aixecament suspensió


---------------------------------------------------
Nota a 11 d'abril de 2014:
Enllaç a aclariments i rectificacions de la documentació que regeix la licitació "subministrament de productes de neteja per al concurs (exp. 21/13)"

Enllaç a:
· Aclariments i rectificacions en pdf
· Annexe I
· Plec administratiu corregit

-----------------------------------------------
Nota a 10 d'abril de 2014:
Decret suspensió de termini de presentació de proposicions.

Enllaç a:
· Decret en pdf

--------------------------------------------------------
Nota aclaratoria: La aportació del annex III del Plec de Condicions Administratives Particulars permet substituir la documentació general (sobre nº 1) segons l'establert a l'article 146.4 del TRLCSP, i en concret la documentació requerida al punt 14.1.1 a), b) i c) de l'esmentat Plec de Condicions.

-------------------------------------------------------
Procediment: Obert
Criteris: Varis criteris d'adjudicació. 
Termini de presentació d'ofertes: fins el dia 11 d'abril de 2014.
Data publicació BOIB: 27 de març de 2014.

Enllaç a:
· Plec tècnic
· Plec administratiu
· Quadre de característiques tècniques
· Boib