Novembre 28, 2021

ajuntamentdaltvila

"Assistència tècnica per a la redacció del projecte i l'estudi de seguretat i salut de renovació d'infraestructures urbanes a Vara de Rei i el seu entorn"

ADJUDICACIÓ
-Entitat:  ALDAY JOVER ARQUITECTOS, S.L.P. 
- Data: 25 de febrer de 2011 
- Import: quaranta-nou mil euros (49.000 €) 
- IVA: vuit mil vuit-cents vint euros (8.820 €) 
-Preu total: cinquanta-set mil vuit-cents vint euros (57.820 €) 
-Data de formalització contracte: 7 de març de 2011