abril 23, 2024

ajuntamentdaltvila

"Assistència tècnica per a la redacció del projecte  bàsic i d'execució, l'estudi de seguretat i salut  i els projectes d'instal.lacions necessaris per a l'ampliació de Sa Pexateria i urbanització de l'entorn afectat"

-Data formalització contracte: 4 de març de 2011

-------------------------------------------------
Entitat: RAFAEL PERERA LEOZ
- Data: 8 de febrer de 2011
- Import: quaranta-set mil setanta.-quatre euros (47.074 €)
- IVA: vuit mil quatre-cents setanta-tres euros amb trenta-dos cèntims (8.473´32 €)
- Preu total: cinquanta-cinc mil cinc-cents quaranta-set euros amb trenta-dos cèntims (55.547´32 €)
- Termini de formalització contracte: fins el 8 de març de 2011
Data difusió: 23 de febrer de 2011