Gener 20, 2022

ajuntamentdaltvila

"Dotació de la il.luminació del Museu d'art contemporani (MACE)"

Data formalització contracte: 4 de maig de 2011
Data difusió: 13 de maig de 2011
-------------------------------------------------
ADJUDICACIÓ:
- Entitat: CITELUM IBÉRICA, S.A.
- Data: 14 d'abril de 2011.
- Import: cent cinquanta-cinc mil tres-cents cinquanta-un euros (155.351 €).
- IVA: vint-i-set mil nou-cents seixanta-tres euros amb divuit cèntims (27.963,18 €).
- Preu total: cent vuitanta-tres mil tres-cents catorze euros amb divuit cèntims (183.314,18 €).
- Termini de formalització contracte: fins el dia 9 de maig de 2011.

--------------------------------------------
Havent-se detectat una errada pel que fa al pressupost a l'anunci de licitació mitjançant la present es comunica que al Boib núm. 29 de data 26 de febrer de 2011 ha sortit publicat l'esmena d'errors. Data difusió: 2 de març de 2011.

Procediment: Obert
Criteris: Un únic criteri d'adjudicació
Termini de presentació d'ofertes: fins el 7 de març de 2011
Boib Núm. 22, anunci 2973, de data 12 de febrer de 2011 (correcció Boib Núm. 25, anunci 3268, de data 19 de febrer de 2011)
Data de difusió: 21 de febrer de 2011.

- Nota a 14 de febrer de 2011:  Havent-se publicat l'anunci de licitació en el Boib núm. 22 (anunci 2973) de data 12 de febrer de 2011, i havent-se produit una errada pel que fa a la determinació del termini de presentació d'ofertes, mitjançant la present es comunica que QUEDAM PENDENTS DE LA PROPERA PUBLICACIÓ EN EL BOIB DE LA CORRESPONENT CORRECCIÓ RELATIVA AL NOU TERMINI DE PRESENTACIÓ D'OFERTES.