Desembre 15, 2019

ajuntamentdaltvila

Ban paralització d'obres durant periode estival

RAFAEL RUÍZ GONZÁLEZ, ALCALDE DE L’EXCEL·LENTÍSSIM AJUNTAMENT DE LA CIUTAT D’EIVISSA
FAIG SABER:
Que per Decret d’Alcaldia de data 20 d’abril de 2017, l’Ajuntament ha adoptat les mesures legals necessàries per tal d’evitar la problemàtica que comporta l’execució de les obres en plena temporada turística i la repercussió totalment negativa per a la indústria hotelera, comerç en general i, especialment, de tipus ambiental per a les persones visitants, per la qual cosa, acord:

Llegeix més...

Ban d'horaris per a la deposició dels residus als contenidors municipals

RAFAEL RUIZ GONZÁLEZ, ALCALDE-PRESIDENT DE L'EXCEL·LENTÍSSIM AJUNTAMENT D'EIVISSA

FAIG SABER:
Que de conformitat amb el que disposen l’Ordenança municipal de gestió de residus municipals (BOIB  núm. 181, de 21 de desembre de 2004 i posteriors modificacions) i l’Ordenança municipal de protecció del medi ambient i la salut enfront de la contaminació acústica (BOIB núm. 183, de 28 d’octubre de 2004  i posteriors modificacions) els horaris per a la deposició dels residus als contenidors municipals són els següents:
- Fracció resta: entre les 20.00 h i les 23.00 h.
- Fracció vidre: entre les 8.00 h i les 22.00 h.
- Fraccions paper i envasos (excepte cartó comercial): sense limitació horària.


Els establiments comercials que de manera habitual generin quantitats de cartó importants han de comunicar aquest fet a l’Ajuntament i dipositar aquest cartó de manera plegada i lligada, de forma que ocupi el menor espai possible, o bé en contenidors propis entre les 20.00 h i les 22.00 h  en el punt concertat prèviament amb l’Ajuntament.
 
L’incompliment de la normativa pot suposar sancions de fins a 30.000 euros i pèrdua de llicència del negoci per exercir la seua activitat.

La publicació d’aquest ban deroga els bans anteriors. 
 
Eivissa,
L'Alcalde

Ban amb motiu de la creació d'una zona habilitada per a cans a la costa del terme municipal d'Eivissa

Es permet la presència d’animals a una zona de bany de la costa del municipi d'Eivissa durant tot l'any, al tram de costa delimitat per uns cartells que indiquen el començament i final de la zona permesa entre els carrers Quartó de Balansat i Quartó de Sta. Eulària des Riu.

A aquesta zona s'hauran de respectar les següents normes de conducta:
L'accés fins a la mar s'ha de fer amb el ca fermat.
El/la propietari/ària ha de portar la documentació de l'animal en regla.
El/la propietari/ària és responsable dels desperfectes que causi l'animal.
L'animal sempre ha d'estar controlat pel seu propietari.
Els cans potencialment perillosos han d'anar controlats i portar morral.
Els excrements s'han de replegar i dipositar a les papereres.
No es pot destorbar la resta d'usuaris/àries.

A la resta de platges es permetrà la presència de cans al llarg de l’any a excepció del caps de setmana i festius, i durant el període comprès entre l’inici de Setmana Santa i fins al 31d’octubre, on la circulació i permanència d'animals a la platja estarà totalment prohibida,

Els incompliments relacionats amb la presència i conducta dels animals a les platges se sancionaran conforme  l'Ordenança municipal d'ús i aprofitament de les platges i punts de bany del municipi d'Eivissa i l'Ordenança reguladora sobre la tinença i protecció dels animals amb sancions que poden anar des de 100 euros fins a 3.000 euros.

Eivissa, 22 de juny de 2016
L’alcalde,
Rafael Ruiz González

Bans trànsit
Nombre d`articles:
24