Desembre 07, 2023

ajuntamentdaltvila

Es permet la presència d’animals a una zona de bany de la costa del municipi d'Eivissa durant tot l'any, al tram de costa delimitat per uns cartells que indiquen el començament i final de la zona permesa entre els carrers Quartó de Balansat i Quartó de Sta. Eulària des Riu.

A aquesta zona s'hauran de respectar les següents normes de conducta:
L'accés fins a la mar s'ha de fer amb el ca fermat.
El/la propietari/ària ha de portar la documentació de l'animal en regla.
El/la propietari/ària és responsable dels desperfectes que causi l'animal.
L'animal sempre ha d'estar controlat pel seu propietari.
Els cans potencialment perillosos han d'anar controlats i portar morral.
Els excrements s'han de replegar i dipositar a les papereres.
No es pot destorbar la resta d'usuaris/àries.

A la resta de platges es permetrà la presència de cans al llarg de l’any a excepció del caps de setmana i festius, i durant el període comprès entre l’inici de Setmana Santa i fins al 31d’octubre, on la circulació i permanència d'animals a la platja estarà totalment prohibida,

Els incompliments relacionats amb la presència i conducta dels animals a les platges se sancionaran conforme  l'Ordenança municipal d'ús i aprofitament de les platges i punts de bany del municipi d'Eivissa i l'Ordenança reguladora sobre la tinença i protecció dels animals amb sancions que poden anar des de 100 euros fins a 3.000 euros.

Eivissa, 22 de juny de 2016
L’alcalde,
Rafael Ruiz González