Juliol 16, 2024

ajuntamentdaltvila

RAFAEL RUÍZ GONZÁLEZ, ALCALDE DE L’EXCEL·LENTÍSSIM AJUNTAMENT DE LA CIUTAT D’EIVISSA
FAIG SABER:
Que per Decret d’Alcaldia de data 20 d’abril de 2017, l’Ajuntament ha adoptat les mesures legals necessàries per tal d’evitar la problemàtica que comporta l’execució de les obres en plena temporada turística i la repercussió totalment negativa per a la indústria hotelera, comerç en general i, especialment, de tipus ambiental per a les persones visitants, per la qual cosa, acord:

PRIMER.- Que dins el període comprès entre l’1 de juny i el 30 de setembre, ambdós inclosos, d’enguany, dins l’àmbit comprès entre l’avinguda de Sant Jordi, l’avinguda de la Pau, l’avinguda de Sant Joan de Labritja, el carrer de Francesc Llaudes Pineda, el límit del terme municipal, i la mar, (llevat casos d’execucions ordenades per l’Ajuntament o casos excepcionals de justificada urgència o necessitat), no es permetrà l’ocupació de la via pública ni l’inici o execució d’obres que l’afectin.
En aquesta zona l’Ajuntament podrà procedir, amb la verificació prèvia per part dels serveis tècnics municipals, a ordenar la paralització d’aquelles obres, amb llicència i en fase d’execució que, tant per l’ús de maquinària com per qualsevol altra circumstància, produeixin molèsties a establiments turístics entre les 8 i les 10 hores i que hagin set denunciades prèviament per escrit.

SEGON.-
Que dins el mateix període de temps citat anteriorment, dins les subzones del terme municipal d’Eivissa incloses en el Pla d’Ordenació de l’oferta turística: 1.1 – Casc antic i Passeig Marítim, 1.2 – Platja d’en Bossa, 1.3 – Talamanca, a més d’aplicar-se allò que disposa el punt primer, l’Ajuntament podrà procedir, amb la verificació prèvia per part dels serveis tècnics municipals, a la total paralització d’aquelles obres, amb llicència i en fase d’execució que, tant per l’ús de maquinària com per qualsevol altra circumstància, produeixin molèsties a establiments turístics, i que hagin set denunciades prèviament per escrit. S’exclouen obres, l’execució de les quals hagi ordenat l’Ajuntament o casos excepcionals de justificada urgència o necessitat i obres promogudes per iniciativa pública.

TERCER.-
Els promotors que voluntàriament decideixin interrompre o bé no iniciar l’execució de les obres fins al dia 1 d’octubre, hauran de comunicar-ho per escrit a l’Ajuntament, als efectes d’interrupció dels terminis d’execució previstos a les corresponents llicències.
Eivissa,
L’ALCALDE
Rafael Ruíz