abril 16, 2021

ajuntamentdaltvila

Que es procedeixi a la publicació del present Decret al tauler d’anuncis de l’Ajuntament d’Eivissa i a la pàgina web (www.eivissa.es), i es notifiqui de forma personal als interessats que varen presentar al·legacions, així com a les persones adjudicatàries, per tal que en el termini de deu dies aportin els documents preceptius relatius al vehicle i abonin el cànon corresponent, amb caràcter previ a l’expedició de les llicències municipals corresponents. (Data publicació: 29 d'octubre de 2019)

Enllaç a:
· Decret d'atorgament 12 noves llicències autotaxi en pdf

----------------------------------------------------------
Llistat persones admeses atorgament de 12 noves llicències d'autotaxi

De conformitat amb les Bases que han de regir l'atorgament de dotze llicències d'autotaxi del municipi d'Eivissa queda exposada la relació de persones admeses a fi de que les associacions professionals d'empresaris i treballadors del sector puguin al.legar el que estimin procedent al seu dret, en un termini de quinze dies des de l'endemà d'aquesta publicació (BOIB 17 d'agost de 2019).

Enllaç a:
· Llistat en pdf

-----------------------------------------------------------------------------
OPERTURA TERMINI PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS PER A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMENT D’ATORGAMENT DE DOTZE NOVES LLICÈNCIES D’AUTOTAXI AL MUNICIPI D’EIVISSA.


L’Ajuntament d’Eivissa informa que al BOIB núm. 85, de 27 de juny de 2019, s’han publicat les bases que han de regir l’atorgament de dotze noves llicències d’autotaxi del municipi d’Eivissa, sis de les quals ho seran per a vehicles adaptats per a persones amb necessitats de mobilitat.
El termini per presentar les sol·licituds és de 20 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci corresponent en el BOIB.
Podran sol·licitar llicència els sol·licitants establerts a la clàusula 4a de les bases que regeixen el concurs per ser titular de llicència.
Les sol·licituds es presentaran al Registre d’Entrada de l’Ajuntament d’Eivissa (carrer de Canàries núm. 35) o bé per registre electrònic mitjançant la seu electrònica de l’Ajuntament d’Eivissa.

Les bases es troben disponibles a la pàgina web i la seu electrònica de la Corporació (https://eivissa.sedelectronica.es).

Eivissa,
El Regidor Delegat
Sgt. Aitor Morrás Alzugaray

Enllaç a:
· Sol·licitud de llicència d'autotaxi- Persones assalariades / familiars de titulars
· Sol·licitud de llicència d'autotaxi - Concurs lliure
· Bases en pdf