Desembre 13, 2018

ajuntamentdaltvila

Llistes definitives i llistat d'espera de les parades de venda ambulant als mercats artesans periòdics del Port i de Ses Figueretes

Enllaç a:
· Llistat definitiu mercat del Port
· Llistat definitiu mercat de Ses Figueretes


---------------------------------
Llistes provisionals parades de venda ambulant als mercats artesans periòdics del Port i de Ses Figueretes

Termini de deu (10) dies hàbils per al.legar i/o aportar la la documentació indicada (data publicació en seu: 7 d'abril de 2017)

Enllaç a:
· Llistat provisional mercat del Port
· Llistat provisional mercat de Ses Figueretes


--------------------------------------------------
Convocatòria parades de venda ambulant als mercats artesans periòdics del Port i de Ses Figueretes

De conformitat amb les Bases reguladores per a l’adjudicació d’autoritzacions per a la instal·lació de parades de venda ambulant als mercats artesans periòdics del Port i de Ses Figueretes, aprovades per Decret d’Alcaldia de data 11 de gener de 2017 (Decret 2017-85), s’efectua CONVOCATÒRIA pública per a l’adjudicació administrativa de dites parades.
1. Nombre de parades a adjudicar: 42 parades al Mercat del Port i 22 parades al Mercat de ses Figueretes.
2. Termini de presentació de les sol·licituds: 15 dies naturals, a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci.
3. Lloc de presentació de les sol·licituds: Registre d’Entrada de l’Ajuntament d’Eivissa (Plaça d’Espanya, 1 o SAC C/ de Canàries, 35), o seu electrònica http://eivissa.sedelectronica.es, sense perjudici d’allò disposat a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. La sol.licitud s’haurà de presentar segons model normalitzat M-123, que consta com Annex II de les Bases reguladores, i acompanyada de la documentació exigida.
Eivissa, 20 de febrer de 2017
Sgt.: Gloria Corral Joven
Regidora Turisme, Comerç i Mercats