Agost 24, 2019

ajuntamentdaltvila

Havent-se aprovat els padrons fiscals corresponents a l'exercici de l'any 2019, relatius a:
- IMPOST DE BÉNS IMMOBLES URBANS
- IMPOST DE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS
- IMPOST DE BÉNS IMMOBLES DE CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS
- IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES
- TAXA RECOLLIDA FEMS HABITATGES I COMERÇOS
- TAXA ENTRADA VEHICLES HABITATGES I COMERÇOS
- TAXA SERVEI CLAVEGUERAM
- IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

S'exposa al públic perquè durant el termini de 30 dies, comptats a partir del següent al de la inserció d'aquest anunci al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB Núm. 96 de 13 de juliol de 2019), puguin examinar l'expedient a les oficines municipals del c/ Canàries núm. 35, i presentar les reclamacions que s'estimin oportunes.

Eivissa,
Regidora delegada
Estefanía Torres