Agost 15, 2020
perfil del contractant
Eivissa neta!
Tràmits online
Eivissa Participa

Notícies

Agenda cultural, esportiva i d'activitats

Portal web de l'Ajuntament d'Eivissa

Jordi SalewskiSr. Jordi Salewski Pascual

Dades de contacte:
Adreça: carrer de Carles III, 4. 6è pis - Eivissa 07800
Tel: 971 199 635

Dedicació i retribucions:
Càrrec en règim de dedicació exclusiva, amb una retribució bruta anual de 47.942,57.- Euros, que es percebran amb 14 pagues, dotze corresponents a cadascuna de les mensualitats de l’any i les altres dues corresponents a les mensualitats de juny i desembre.

Delegacions assignades:
Delegada en el regidor, Sr. Jordi Salewski Pascual, la facultat de dirigir i gestionar els serveis que presta l’Ajuntament en matèria de medi ambient, platges, parcs i jardins, salut pública, servei de subministrament d’aigua potable i clavegueram, neteja viaria i recollida de residus, inclosa la representació de l’Ajuntament en els actes relacionats amb les anteriors atribucions.

L’anterior delegació inclou la firma dels actes de tràmit necessaris per a la tramitació dels procediments relatius a les matèries objecte de delegació, la realització de contractes menors vinculats a les àrees delegades i la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afecten a tercers en relació als procediments vinculats a la delegació acordada i en concret als:
- Acords necessaris per el seguiment i el correcte funcionament de les concessions de neteja viaria i recollida de residus i subministrament d’aigua potable i clavegueram.

La delegació anterior inclou la resolució dels recursos de reposició que s’interposin contra els acords dictats.

Regidor del barri de Ses Figueretes.

Biografia:
Jordi Salewski Pascual va néixer a Eivissa el 1982. És geògraf de formació, especialitzat en urbanisme i gestió territorial. Va treballar a l’Ajuntament d’Eivissa com Agent de Desenvolupament Local (2006 a 2012), impulsant projectes sobre turisme, patrimoni i medi ambient.

Els darrers anys ha treballat com a geògraf freelance per a empreses i entitats sense ànim de lucre. Ha publicat diversos articles d'investigació i participat en diferents congressos i debats científics. Ha estat membre de la junta directiva de l’Institut d’Estudis Eivissencs i voluntari a diverses entitats ambientals i culturals.

Enllaç a:

· Declaració de Béns i Activitats 2019