Febrer 24, 2020
perfil del contractant
Eivissa neta!
Tràmits online
Eivissa Participa

Notícies

Agenda cultural, esportiva i d'activitats

Portal web de l'Ajuntament d'Eivissa

Claudia CotainaSra. Claudia Cotaina Roselló

Dades de contacte:
Adreça: Edifici CETIS. C/ de Canàries, 35.
Tel: 971 397 600

Dedicació i retribucions:
Càrrec en règim de dedicació exclusiva, amb una retribució bruta anual de 43.584,16.- Euros, que es percebran amb 14 pagues, dotze corresponents a cadascuna de les mensualitats de l’any i les altres dues corresponents a les mensualitats de juny i desembre.

Delegacions assignades:
Delegats en la Regidora, Sra. Claudia Cotaina Roselló, el coneixement previ, la preparació dels acords i la direcció interna i gestió dels serveis i assumptes en matèria de joventut, polítiques d’igualtat,  normalització lingüística i cementiris, inclosa la representació de l’Ajuntament en els actes relacionats amb les anteriors atribucions.

L’anterior delegació inclou la firma dels actes de tràmit necessaris per a la tramitació de procediments relatius a les matèries objecte de delegació,  la realització de contractes menors vinculats a les àrees delegades, la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afecten a tercers relacionats amb les matèries delegades, i la resolució dels recursos de reposició que s’interposin contra els acords dictats.

Regidora dels barris de Platja d'en Bossa i Es Viver.


Biografia: 

Nascuda a Eivissa el 1986, Claudia Cotaina Roselló és llicenciada en Traducció i Interpretació per la Universitat Autònoma de Barcelona i Graduada superior en Estudis internacionals i interculturals per la UAB.
És Màster oficial en Traducció, Interpretació i Estudis Internacionals per la UAB i Màster oficial en Formació del Professorat per la UNED. El 2017 va obtenir el Doctorat en Llengües i literatures modernes per la UIB
Ha treballat en l'àmbit de l'ensenyament de llengües i de la traducció i la interpretació i és professora de Francès de l'Escola Oficial d'Idiomes d'Eivissa.

Pel que fa a la vinculació amb la política, la seva experiència s’ha anat desenvolupant des d’Unidas Podemos dins Podem (Podem Eivissa) des de 2015.

Enllaç a:
· Declaració de Béns i Activitats 2019