Regidories


Regidor, Sr. Constantino Larroda Azcoitia

Constantino Larroda AzcoitiaDelegar en el Regidor, Sr. Constantino .Larroda Azcoitia,  la facultat de dirigir i gestionar els serveis que presta l’Ajuntament relacionats amb  les següents matèries:

- Matèries englobades a l’Àrea Econòmica i d’Administració Municipal: Policia Local, trànsit, seguretat ciutadana i potestat sancionadora, inclosa la representació de l’Ajuntament en els actes relacionats amb les anteriors atribucions.

- Matèries englobades a l’Àrea d’Urbanisme, Obres, Medi Ambient i Serveis Municipals: Neteja d’edificis i instal·lacions municipals, salut pública i cementiris

L’anterior delegació inclou la firma dels actes de tràmit necessaris per a la tramitació dels procediments relatius a les matèries objecte de delegació, la realització dels tràmits necessaris per a la concertació de contractes menors vinculats a l’àrea delegada i la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afecten a tercers en relació a:

Incoació i resolució de procediments sancionadors a excepció dels derivats d’infraccions urbanístiques.
Adopció de mesures cautelars a adoptar a fi d’assegurar l’eficàcia de les resolucions que puguin recaure en expedients sancionadors, a excepció dels derivats d’infraccions urbanístiques.
Atorgament de llicències per a la tinència d’animals potencialment perillosos.
- Vehicles abandonats.
- Cementiris

La delegació anterior inclou la resolució dels recursos de reposició que s’interposin contra els acords dictats.

 
Regidora, Sra. Maria del Mar Sánchez Gutiérrez

Mar Sánchez GutiérrezDelegar en la Regidora, Sra. Maria del Mar Sánchez Gutiérrez, la facultat de dirigir i gestionar els  serveis que presta l’Ajuntament en matèria d’esports, joventut i polítiques d’igualtat, inclosa la representació de l’Ajuntament en els actes relacionats amb les anteriors atribucions.

L’anterior delegació inclou la firma dels actes de tràmit necessaris per a la tramitació de procediments relatius a les matèries objecte de delegació, la realització dels tràmits necessaris per a la concertació de contractes menors vinculats a l’àrea delegada, la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afecten a tercers i la resolució dels recursos de reposició que s’interposin contra els acords dictats.

 
Regidora, Sra. Miriam Valladolid Portas

Miriam Valladolid PortasDelegar en la Regidora, Sra. Miriam Valladolid Portas, el coneixement previ, la preparació dels acords i la direcció interna i gestió dels serveis i assumptes en matèria d’educació, benestar social, participació ciutadana i normalització lingüistica.

L’anterior delegació no inclou la facultat de resoldre mitjançant actes que afecten a tercers, sense perjudici de les delegacions de firma que es puguin atorgar.

 
Regidor, Sr. Ignacio Rodrigo Mateo

Ignacio Rodrigo MateoDelegar en el Regidor, Sr. Ignacio Rodrigo Mateo, la facultat de dirigir i gestionar els  serveis que presta l’Ajuntament relacionats amb les següents matèries:

- Matèries englobades a l’Àrea Econòmica i d’Administració Municipal: Recursos Humans, servei d’atenció al ciutadà, sistemes d’informació i noves tecnologies, padró i estadística i qualsevol altre relacionada amb les anteriors, inclosa la representació de l’Ajuntament en els actes relacionats amb les anteriors atribucions.

- Matèries englobades a l’Àrea de cultura, joventut, educació, serveis socials, esports i promoció turística i econòmica: Formació, treball i desenvolupament local.

L’anterior delegació inclou la firma dels actes de tràmit necessaris per a la tramitació de procediments relatius a les matèries objecte de delegació, la realització dels tràmits necessaris per a la concertació de contractes menors vinculats a l’àrea delegada, la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afecten a tercers i la resolució dels recursos de reposició que s’interposin contra els acords dictats en virtut de la delegació efectuada.

 
Regidor, Sr. Juan Daura Escandell

Juan Daura Escandell