EstudiantsAlicia Herráez, Màster en Estudis Avançats de Museus i Patrimoni per la Universidad Complutense de Madrid, i María de la Peña Coll, Màster de Comissariat d'Exposicions Contemporànies en Nous Medis per la Universitat Ramon Llull de Barcelona, estan realitzant les seves pràctiques al MACE.

Aprovació de la borsa de treball del procés selectiu d'Aux. Administratiu del MACE

Enllaç a:
· Aprovació borsa de treball

--------------------------------------------------------
Acta de resolució de les reclamacions del procediment selectiu per a la provisió d'una borsa de treball, per a cobrir 1 plaça d'auxillar administratiu del patronat del MACE

Enllaç a:
· Acta de resolució de reclamacions

-----------------------------------------------------------
Acta amb la llista provisional de la valoració de mèrits de la borsa de treball d'auxiliar administratiu del MACE

Termini per a presentar al·legacions: del 27 de febrer al 3 de març de 2014.

Enllaç a:
· Acta de valoració provisional


-------------------------------------------------------------
Resolució de les al·legacions al 3r exercici del procediment selectiu per a la provisió d'una borsa de treball, per a cobrir 1 plaça d'auxillar administratiu del patronat del MACE
Acta de resolució de les al·legacions al 3r exercici del procediment selectiu per a la provisió d'una borsa de treball, per a cobrir 1 plaça d'auxillar administratiu del patronat del MACE
El termini per a la presentació dels mèrits és del 8 al 19 de novembre de 2013

Enllaç a
· Acta resolució al·legacions 3r exercici

--------------------------------------------------------------------
Resultats del 3r exercici del procediment selectiu per a la provisió d'una borsa de treball, per a cobrir 1 plaça d'auxillar administratiu del patronat del MACE
El període d'al·legacions va del 26 al 29 d'octubre de 2013.

Enllaç:
· Acta del tribunal qualificador


------------------------------------------------------
Anunci de l'acte d'obertura sobres i lectura de codis de la 3ra prova del procediment selectiu per a la provisió d'una borsa de treball, per a cobrir 1 plaça d'auxillar administratiu del patronat del MACE

Enllaç a:
· Anunci obertura sobres 3r exercici


--------------------------------------------------------------
Acta de resolució de les reclamacions i revisions del segon exercici de la prova teòrica del procediment selectiu per a la provisió d'una borsa de treball, per a cobrir 1 plaça d'auxillar administratiu del patronat del MACE

Enllaç a:
· Acta en pdf


---------------------------------------------
Resultats de la primera prova teòrica del procediment selectiu per a la provisió d'una borsa de treball, per a cobrir 1 plaça d'auxillar administratiu del patronat del MACE
El termini d'al·legacions va del 2 d'octubre al 4 d'octubre de 2013, ambdós inclosos.

Enllaç a:
· Resultats de la primera prova teòrica en pdf


----------------------------------------------
Anunci d'obertura dels sobres de la primera prova teòrica del procediment selectiu per a la provisió d'una borsa de treball, per a cobrir 1 plaça d'auxiliar administratiu del patronat del Museu d'Art Contemporani d'Eivissa (MACE)

Enllaç a:
· Anunci obertura


---------------------------------------------------
Solucionari de la primera prova teòrica del procediment selectiu per a la provisió d'una borsa de treball, per a cobrir 1 plaça d'auxillar administratiu del patronat del Museu d'Art Contemporani d'Eivissa
Solucionari de la primera prova teòrica
del procediment selectiu per a la provisió d'una borsa de treball, per a cobrir 1 plaça d'auxillar administratiu del patronat del Museu d'Art Contemporani

Enllaç a:
· Solucionari en pdf


-----------------------------------------------
Llista definitiva d'admesos i exclosos a la convocatòria de constitució de borsa de treball, per a cobrir amb caràcter de personal laboral temporal 1 auxiliar administratiu mitjançant sistema de concurs-oposició, al Patronat Municipal del MACE

Enllaç a:
· Llista definitiva en pdf


-----------------------------------------------
Convocatòria de borsa de treball per a cobrir amb caràcter de personal laboral temporal 1 auxiliar administratiu al Patronat Municipal del MACE

Convocatòria de la constitució d'una borsa de treball, per a cobrir amb caràcter de personal laboral temporal una plaça d'auxiliar administratiu mitjançant el sistema de concurs-oposició, vacant a la plantilla de personal laboral del Patronat Municipal del Museu d'Art Contemporani de l'Ajuntament d'Eivissa
El període de presentació de sol·licituds és del dia 17 de maig fins el 3 de juny de 2013, ambdós inclosos.

Lloc de presentació de les sol·licituds: Registres d'entrada de l'Ajuntament d'Eivissa:
Plaça. d'Espanya, 1 - Dalt Vila
SAC, edifici Sa Colomina (Cetis Torre 2), al c. de Canàries, 35.
Documentació a presentar:
1) Model normalitzat de sol·licitud signada.

2) Fotocòpia compulsada del Document Nacional d'Identitat en vigor o, en cas de no posseir nacionalitat espanyola, fotocòpia compulsada del document oficial acreditatiu de la personalitat.

3) Resguard justificatiu d'haver ingressat integrament els drets d'examen. (9 €). (Enllaç a autoliquidacions)
A l'efecte de realitzar el pagament haurà d'expedir-se una autoliquidació tributària en concepte de drets d'examen realitzant el pagament conforme l'autoliquidació expressa, a l'Entitat Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona "La Caixa", o per internet amb targeta de crèdit o dèbit.

D'acord amb el que preveu l'article 15 de la Llei 14/1998, de 23 de desembre, de diverses mesures tributàries i administratives, resten exemptes del pagament dels drets d'examen les persones amb discapacitat igual o superior al 33 %. En aquest cas s'haurà d'acreditar la discapacitat.

La falta de justificació del pagament íntegre dels drets d'examen, en el termini de presentació de sol·licituds, determinarà l'exclusió definitiva de l'aspirant.

4) Original o fotocopia compulsada del Certificat nivell B2 o equivalent de la llengua catalana, expedit per l'Escola Balear d'Administració Pública o expedit o homologat per la Direcció General de la Política Lingüística del Govern Balear. En el cas de no posseir-lo, haurà de superar una prova de llengua catalana

Nota:
Tots aquells mèrits avaluables d'acord amb el barem establert a l'annex II de les bases d'aquesta convòcatoria, no s'han d'adjuntar a la sol·licitud, atès que només els han de presentar, mitjançant l'original o la fotocòpia compulsada o acarada, aquelles persones que hagin superat la fase d'oposició.

A aquest efecte la comissió de valoració establirà un termini de deu dies hábils comptadors des de l'endemà de la publicació de la llista definitiva d'aprovats de la fase d'oposició, per tal que els aspirants presentin aquesta documentació en el Registre General de l'Ajuntament d'Eivissa. Els mèrits al·legats i no justificats pels aspirants en la forma indicada no es valoren. En aquest cas, els mèrits es computen a data d'expiració del termini assenyalat per a la presentació de sol·licituds per a participar en el procés selectiu.

Enllaç a:
· Bases publicades al BOIB
· Anunci del decret d'Alcaldia d'aprovació de les bases i la convocatòria
· Model normalitzat de sol·licitud

Isabel EcharriDins del procés d'anàlisi i investigació de les col · leccions del MACE, es fa imprescindible anar abundant en determinats moments lligats a corrents o línies d'estil i època que han estat per la seva qualitat i quantitat línies de força tant de la creació artística referida a l'àmbit que ens competeix com a la seva repercussió en les nostres col·leccions.

Tant és així que la mostra inaugural que ara mateix s'ofereix encara, de les obres d'art dels nostres fons s'ha regit per un ordre que estableix tres esferes de pensament estètic i creació plàstica que s'ordenen de major a menor: en primer lloc el Informalisme, amb les seves variants o línies gestuals i matèriques, molt ben expressat en l'exposició i notòriament incrementat amb adquisicions d'anys passats recents.

En segon lloc tindríem les àmplies derivacions del gran moviment Surrealista amb especial èmfasi en el moviment Dadà, els epígons i influències es fan sentir en la nostra col·lecció d'acord amb obres representatives cronològicament, i d'autors molt significatius. És en aquest capítol on potser escassegen certes obres d'autors de la col · lecció que amb la seva presència podrien anivellar la contundència amb què s'expressa l'apartat anterior. I en aquest sentit es proposa per a enguany a l'adquisició de l'obra d'Isabel Echarri les dades i imatge s'adjunten a continuació i que suposa potser una de les més representatives i madures expressions de l'autora.
FITXA Tècnica Obra Isabel Echarri
Sense títol. 2011
33,4 x 41 x 20 cm.
Acoblament (Caixa)
Preu: 6.000 € (impostos inclosos)

Un altre corrent d'expressió notable en la nostra col · leccions és la referida a l'Abstracció Geomètrica, terme genèric sota el qual resguardem tant els corrents òptic-cinètiques com les minimalistes i constructivistes. Dins d'aquest capítol es troba a faltar una major presència de determinades obres i per pal · liar aquest efecte en les col · leccions es proposa l'adquisició de la peça de Gilbert Herreyns que a continuació es detalla.
Gilbert HerreynsFITXA Tècnica Obra Gilbert Herreyns
Sense título.1972
80 x 80 cm.
Serigrafia sobre polietilè imantable
Preu: 6.000 € (impostos inclosos)

Dia dels MuseusUs convidam a gaudir dels actes commemoratius del Dia Internacional dels Museus que, sota el lema Museus (Memòria + Creativitat) = Progrès social, es celebra aquest dissabte 18 de maig.


Els actes previstos son:
Dijous 16 de maig, a les 12 h:
Sales temporals del Museu Puget
Inauguració de pintures de Sarah Nechamkin. Paissatges i ocells.

17, 18 i 19 de maig:
Jornada de portes obertes en tots els museus.

Divendres 17 de maig, a les 12 h:
Planta 0 MACE
Instal·lació de Vicente Ganesha
Col·labora Amics MACE, Freixenet i Distribucions Montiel.

Divendres 17 de maig, a les 20 h:
Museu Puig des Molins
Concert a càrrec de Laura Boned (violí) i recepció

Dissabte 18 de maig, a les 12 h:
Museu Puig des Molins
Jornada de contacontes: Tanit i Bes visiten el Puig des Molins.

Dimecres 22 de maig, a les 19 h: 
Planta -2 MACE
Inauguració de Rafel Tur Costa. Dibuixos (dècades 60-70)
Col·labora Amics MACE, Freixenet i Distribucions Montiel.

Entrada lliure a tots els actes. Aformament limitat